Faktor-Ring Zrt.

A bizalmi megoldás

 

HVG

vs.

Faktor-

Ring

Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztatónak az a célja, hogy rögzítse a Faktor-Ring Zrt. (a továbbiakban: Társaság) adatvédelmi és adatkezelési elveit, adatvédelmi és adatkezelési politikáját – amelyeket a Társaság mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el –, és ezek révén tájékoztassa az érintetteket a Társasághoz került személyes adataik társasági kezelésének alapjairól. A Társaság adatkezelésének teljes szabályrendszerét az adatkezelési szabályzat tartalmazza, amely a honlapon innen elérhető, illetve a Társaság titkársága kérésre személyesen betekintésre átadja vagy e-mailen megküldi.

Az adatkezelésről általában

A Társaság a tevékenysége során birtokába jutott vagy általa rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-én kelt európai parlamenti és a tanácsi (EU) 2016/679. rendelet (általános adatvédelmi rendelet, EGT-vonatkozású szöveg) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2018. május 25-ét követően az alábbiak szerint kezeli.

 

Adatkezelő: Faktor-Ring Pénzügyi és Tanácsadó Zrt.

Székhelye: 1071 Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

 

A Társaságunk kezelésébe került adatokhoz a Társaság erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá, például az ügyek vállalásáról, a munkavállalók alkalmazásáról való döntésben részt vevő munkatársak, illetve szükség esetén a társasági vezető testületek tagjai.

Az adatkezelés során Társaságunk külső közreműködőket is igénybe vesz, így

 • Társaságunk informatikai felelőse gondoskodik arról, hogy a Társaságunk számítógépes nyilvántartási rendszere – az ebben érintett gépek és programok összessége – zavartalanul üzemeljen, ami azt jelenti, hogy a beérkezett adatokat nem kezeli, hanem arról gondoskodik, hogy az adatok informatikai szempontból biztonságosan, az előírt struktúrában legyenek tárolva, és a munkatársak kezelhessék ezeket az adatokat – vagyis azokat a törvényes módokon felhasználhassák, ideértve, hogy módosíthassák, törölhessék, szükség esetén az adatbirtokosnak megfelelő formában kiadhassák;
 • a Társaságunk elkülönített nyilvántartását kezelő program gazdája gondoskodik arról, hogy az adatok a megfelelő formában és szerkezetben tárolhatók legyenek, a programot alkalmassá teszi a változó igényekhez – ezenközben a Társaságunk által tárolt és kezelt személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében alapesetben Társaságunk titkárságával kell felvenni a személyes kapcsolatot.

 • Adattovábbítás

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

 • Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk a papíron és elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat az irattárban, illetve saját szerverein tárolja.

Társaságunk adatkezelőkkel üzletszerűen együttműködik, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy a partner is gondoskodik az adatkezelési garanciák betartásáról, aminek a feltételeit a külső partnerekkel kötött szerződésben is rögzíti.

A Társaság az adatkezelési és az adatkezeléssel összefüggő, például informatikai szabályzataiban előírt intézkedések révén gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – egyebek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

 • Érintetti jogok

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Bármely érintett írásban tájékoztatást kérhet a Faktor-Ring Zrt.-hez címezve, hogy a Társaság

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig
 • kezelte, illetve
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • továbbá, hogy
 • a Társaságnál vagy azon kívül ki, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz férhetett hozzá,
 • a Társaság kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintettek ezeken felül kérhetik a Társaságtól, hogy az jól értelmezhető – átlátható – formában adja át nekik az általa tárolt személyes adataikat. A kérelmet a Társaság legfeljebb 30 napon belül megküldi az érintett kérelemben megadott elérhetőségére (postai vagy emailcímre).

Helyesbítéshez való jog

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát. A Társaság a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog (az elfeledtetés joga)

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az törölje a személyes adatait. A törlési kérelem csak abban az esetben utasítható el, ha

 • a Társaságot jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi,
 • az adat szerződés teljesítéséhez vagy a Társaság érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges.

Ha az adat törölhető, akkor a Társaság indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül törli a törölni kért adatot, mindenhonnan, és a törlésről ott is gondoskodik, ahová az adatot esetleg továbbította.

A kérés nem teljesítéséről vagy a teljesítés mikéntjéről a Társaság a kérelmezőt az az által megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az korlátozza az adatai kezelését. Korlátozás esetén a Társaság csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelésekre kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt vagy közérdekből történhet.

Adat korlátozása akkor kérhető, ha az érintett

 • úgy gondolja, az adata nem pontos,
 • feltételezi, hogy adatát a Társaság jogellenesen kezeli, de mégsem szeretné töröltetni az adatot,
 • jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt kéri az adatkezelést, de a Társaságnak már nincs szüksége a szóban forgó adatra.

Ha a kérelem jogszerű, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és a korlátozást ott is érvényesíti, ahová esetleg az adatot továbbította.

A kérés nem teljesítéséről vagy teljesítés mikéntjéről a Társaság a kérelmezőt az az által megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatot a Társaság az érintett hozzájárulása keretében kezeli, az érintett bármikor értesítheti írásban a Társaságot, hogy visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a szóban forgó adat visszavonás előtti kezelésének a jogszerűségét.

A Társaság a visszavonási nyilatkozat beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett adatot, és erről a nyilatkozót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Jogorvoslat

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság nem jogszabály-szerűen kezelte az adatát,

 • írásban kezdeményezheti a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének az eljárását,
 • a szerinte jogszerűtlen eljárásról vagy arról, hogy annak közvetlen veszélye fennáll, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
 • bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Társaság topfaktor.hu honlapjához kapcsolódó adatkezelés

 • Általános információk

Társaságunk weboldala látogatói adatainak felelős kezelője a Faktor-Ring Zrt.

A látogatók Társaságunk által kezelésbe vett személyes adatai, vagyis a látogató személyével kapcsolatba hozható adatok a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok, amelyek automatikusan képződnek Társaságunk netes rendszerében.

 • A látogató a honlapon keresztül személyesen nem tud kapcsolatba lépni Társaságunkkal, dokumentumot sem tud feltölteni – e célokra a Kapcsolat menüpont alatti lehetőségek állnak honlaplátogatóink rendelkezésre.

Társaságunk a honlapján keresztül tudomására jutott adatokat – törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személy számára, ilyen kivételek például a hatósági adatkérések.

Társaságunk a weboldal üzemeltetéséhez és a látogatók említett technikai adatainak kezeléséhez nem vesz igénybe külső szervezetet (adatfeldolgozót).

 • A honlapsütik (cookiek)

A sütik – cookiek vagy kukik – kisméretű fájlok (adatsorok), amelyeket a weboldalt megjelenítő program hoz létre egy honlap megnyitásakor a látogató számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb webeszközén. A cookiet a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a honlaplátogató által használt webes böngésző minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a webszervernek, így az mintegy felismeri a honlaplátogatót – valójában nem őt, hanem az általa használt eszközt –, és megjegyzi a beállításait, például a felhasználói preferenciákat.

A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A felhasználó adatait nem a cookie, hanem a szerver tárolja. Ezek az adatok a szerveren titkosítottak, és Társaságunk nem használja fel semmilyen más célra.

Társaságunk honlapján nem használunk hirdetési célú sütiket (amelyek segítségével célzott hirdetések lennének megjeleníthetők az oldal látogatói számára), úgynevezett remarketinget sem alkalmazunk (ami révén a látogatónk Társaságunktól származó Google-displayhirdetéseket láthatna, ha gmailfiókjába belépve keresné fel honlapunkat), és nem működtetünk a látogatók honlaphasználatát feltérképező analitikai eszközöket sem.

Külső cookiek

Harmadik féllel honlapunk nincs ismert és szándékolt kapcsolatban., így

 • honlapunkon nincsenek úgynevezett közösségi gombok (facebook, twitter, pinterest stb.), amelyek lehetővé tennék látogatóink számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott tartalmat, oldalt vagy magát a honlapot, ennek következtében e tőlünk független közösségi médiumok nem gyűjthetnek adatot arról, hogy látogatónk a neten, ezen belül a mi honlapunkon, illetve honlapoldalunkon milyen böngészési tevékenységet folytat;
 • a honlapunkon megjelenített tartalmak között nincsenek olyanok sem, amelyek külső webes szolgáltatások révén jelennének meg nálunk, így a közösségi oldalakhoz hasonlóan ez esetben sem áll fenn a veszély, hogy mások, vagyis külső domének adatokat gyűjtenének arról, hogy látogatónk miként használja a honlapunkat.

Sütifajták

Az úgynevezett munkamenetsütik nélkülözhetetlenek a navigáláshoz a weboldalon, például az egyik oldalról a másikra való eljutáshoz. Ezek a sütik tárolják az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat is, és nem gyűjtenek a honlaplátogatóról olyan információkat, amelyekkel őt azonosítani lehetne, vagy amelyeket marketingcélra fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, honlapunk látogatója milyen más honlapokon járt. Honlapunk bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárul.

Az úgynevezett funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a látogató milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik a korábbi felhasználói döntéseit, idetartozik például felhasználónév, a jelszó, a régió, az, hogy a honlaplátogató eszköze bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, ilyen adat továbbá a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében végrehajtott felhasználói változtatás. Ezek a sütik nem követik nyomon a honlapunk látogatójának más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használhatók marketingcélra sem.

Cookietájékoztatók

A sütikről és a működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon lehet olvasni. A böngészők beállításaiban általában megtekinthető, hogy milyen sütik aktívak a böngészésre használt számítógépen, azok együtt vagy egyesével törölhetők, illetve egy adott oldal vagy egyszerre az összes weboldal sütijei letilthatók. Az összes süti törlésekor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek. (Köztük például az is, ha a felhasználó korábban engedélyezte a sütik használatát – ugyanis ahhoz is egyfajta sütit kell használni –, vagyis a honlap következő megnyitásakor vagy frissítésekor újra meg kell adni az engedélyt.) A böngészők sütibeállításainak módosításáról részletesen a http://www.aboutcookies.org/ vagy a http://www.cookiecentral.com/faq/ honlapoldalakon lehet olvasni.

Ügyfélszolgálati adatkezelés

Társaságunk ügyfélszolgálat keretében is kezel személyes adatokat, elsősorban a telefonos ügyfélszolgálat keretében. Ez esetben a rendszer – miután erről a hívó felet tájékoztatta – rögzíti a hívó telefonszámát, illetve a beszélgetést. A felvételekről a hívó fél másolatot kérhet Társaságunk titkárságán. Társaságunk e beszélgetéseket 5 évig tárolja, majd visszaállíthatatlanul törli.

Az ügyfélszolgálat keretében benyújtott kérelmek, panaszok, vagy – például iratbetekintési – kérelmek esetében az ezen iratokban szereplő személyes adatokat Társaságunk az iratokhoz kapcsolódó eljárásokra érvényes szabályok szerint kezeli.