Faktor-Ring Zrt.

A bizalmi megoldás

 

HVG

vs.

Faktor-

Ring

Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztatónak az a célja, hogy rögzítse a Faktor-Ring Zrt. (a továbbiakban: Társaság) adatvédelmi és adatkezelési elveit, adatvédelmi és adatkezelési politikáját – amelyeket a Társaság mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el –, és ezek révén tájékoztassa az érintetteket a Társasághoz került személyes adataik társasági kezelésének alapjairól. A Társaság adatkezelésének teljes szabályrendszerét az adatkezelési szabályzat tartalmazza, amely a honlapon innen elérhető, illetve a Társaság titkársága kérésre személyesen betekintésre átadja vagy e-mailen megküldi.

Az adatkezelésről általában

A Társaság a tevékenysége során birtokába jutott vagy általa rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-én kelt európai parlamenti és a tanácsi (EU) 2016/679. rendelet (általános adatvédelmi rendelet, EGT-vonatkozású szöveg) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2018. május 25-ét követően az alábbiak szerint kezeli.

 

Adatkezelő: Faktor-Ring Pénzügyi és Tanácsadó Zrt.

Székhelye: 1071 Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

 

A Társaságunk kezelésébe került adatokhoz a Társaság erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá, például az ügyek vállalásáról, a munkavállalók alkalmazásáról való döntésben részt vevő munkatársak, illetve szükség esetén a társasági vezető testületek tagjai.

Az adatkezelés során Társaságunk külső közreműködőket is igénybe vesz, így

 • Társaságunk informatikai felelőse gondoskodik arról, hogy a Társaságunk számítógépes nyilvántartási rendszere – az ebben érintett gépek és programok összessége – zavartalanul üzemeljen, ami azt jelenti, hogy a beérkezett adatokat nem kezeli, hanem arról gondoskodik, hogy az adatok informatikai szempontból biztonságosan, az előírt struktúrában legyenek tárolva, és a munkatársak kezelhessék ezeket az adatokat – vagyis azokat a törvényes módokon felhasználhassák, ideértve, hogy módosíthassák, törölhessék, szükség esetén az adatbirtokosnak megfelelő formában kiadhassák;
 • a Társaságunk elkülönített nyilvántartását kezelő program gazdája gondoskodik arról, hogy az adatok a megfelelő formában és szerkezetben tárolhatók legyenek, a programot alkalmassá teszi a változó igényekhez – ezenközben a Társaságunk által tárolt és kezelt személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében alapesetben Társaságunk titkárságával kell felvenni a személyes kapcsolatot.

 

 

 • Adattovábbítás

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

 • Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk a papíron és elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat az irattárban, illetve saját szerverein tárolja.

Társaságunk adatkezelőkkel üzletszerűen együttműködik, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy a partner is gondoskodik az adatkezelési garanciák betartásáról, aminek a feltételeit a külső partnerekkel kötött szerződésben is rögzíti.

A Társaság az adatkezelési és az adatkezeléssel összefüggő, például informatikai szabályzataiban előírt intézkedések révén gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – egyebek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

 • Érintetti jogok

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Bármely érintett írásban tájékoztatást kérhet a Faktor-Ring Zrt.-hez címezve, hogy a Társaság

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig
 • kezeli, illetve
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • ki, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz férhetett hozzá,
 • kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintettek ezeken felül kérhetik a Társaságtól, hogy az jól értelmezhető – átlátható – formában adja át nekik az általa tárolt személyes adataikat. A kérelmet a Társaság legfeljebb 30 napon belül megküldi az érintett kérelemben megadott elérhetőségére (postai vagy e-mailcímre).

Helyesbítéshez való jog

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát. A Társaság a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog (az elfeledtetés joga)

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az törölje a személyes adatait. A törlési kérelem csak abban az esetben utasítható el, ha

 • a Társaságot jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi,
 • az adat szerződés teljesítéséhez vagy a Társaság érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges.

Ha az adat törölhető, akkor a Társaság indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül törli a törölni kért adatot, mindenhonnan, s a törlésről ott is gondoskodik, ahová az adatot esetleg továbbította.

A kérés nem teljesítéséről vagy a teljesítés mikéntjéről a Társaság a kérelmezőt az az által megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az korlátozza az adatai kezelését. Korlátozás esetén a Társaság csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelésekre kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt vagy közérdekből történhet.

Adat korlátozása akkor kérhető, ha az érintett

 • úgy gondolja, az adata nem pontos,
 • feltételezi, hogy adatát a Társaság jogellenesen kezeli, de mégsem szeretné töröltetni az adatot,
 • jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt kéri az adatkezelést, de a Társaságnak már nincs szüksége a szóban forgó adatra.

Ha a kérelem jogszerű, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és a korlátozást ott is érvényesíti, ahová esetleg az adatot továbbította.

A kérés nem teljesítéséről vagy teljesítés mikéntjéről a Társaság a kérelmezőt az az által megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatot a Társaság az érintett hozzájárulása keretében kezeli, az érintett bármikor értesítheti írásban a Társaságot, hogy visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a szóban forgó adat visszavonás előtti kezelésének a jogszerűségét.

A Társaság a visszavonási nyilatkozat beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett adatot, és erről a nyilatkozót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Jogorvoslat

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság nem jogszabály-szerűen kezelte az adatát,

 • írásban kezdeményezheti a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének az eljárását,
 • a szerinte jogszerűtlen eljárásról vagy arról, hogy annak közvetlen veszélye fennáll, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
 • bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Társaság topfaktor.hu honlapjához kapcsolódó adatkezelés

 • Általános információk

Társaságunk weboldala látogatói adatainak felelős kezelője a Faktor-Ring Zrt.

A látogatók személyes adatai, vagyis azok az adatok, amelyek a látogató személyével kapcsolatba hozhatók, kétféleképpen kerülhetnek Társaságunk kezelésébe,

 • a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek Társaságunk netes rendszerében,
 • a látogató adja meg a nevét, elérhetőségét és egyéb adatait, amikor a honlapot arra használja, hogy személyes kapcsolatba lépjen Társaságunkkal.

Dokumentum feltöltésére honlapunkon csak a munkát keresők számára van mód.

Társaságunk a honlapján keresztül tudomására jutott adatokat – törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személy számára, ilyen kivételek például a hatósági adatkérések.

Társaságunk a weboldal üzemeltetéséhez és a látogatók adatainak kezeléséhez nem vesz igénybe külső szervezetet (adatfeldolgozót).

Társaságunk a honlaplátogató által megadott személyes adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

 • A levelezésekben kért adatok

A weboldalunkon lévő információk megtekintéséhez a látogatónak nem szükséges regisztrálnia vagy bejelentkeznie, ha azonban a honlapon keresztül kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, akkor meg kell adnia magáról adatokat. Ha a honlaplevelekben bármely személyes adatát eljuttatja Társaságunkhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Társaságunk – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Külön levélformula van arra, ha a honlaplátogató

 • a tevékenységünk iránt általában érdeklődik,
 • az ügyfelünk kíván lenni,
 • az üzleti partnerünkké akarna válni,
 • devizahitelezési elszámolási ügye van velünk,
 • ügyfélként panasza van,
 • munkát vállalna Társaságunknál (ez a levél előzetes regisztrációhoz kötött).

E levelekben a látogatónak elsősorban attól függően kell megadnia magáról adatokat, hogy milyen minőségében kerül kapcsolatba Társaságunkkal, azaz

 • a személyi adatai közül meg kell adnia a nevét és e-mailcímét (ez tehát minden esetben kötelező);
 • ha céget képvisel, a személyi adatain kívül hasznos megadnia annak a nevét, székhelyét, címét is (ezek nem kötelezők);
 • ha ügyfelünk kíván lenni, akkor meg kell adnia az ügyéről is néhány adatot (ebben az esetben ezek tehát szintén kötelezők);
 • ha munkát keres Társaságunknál, az előzetes regisztráció során és a jelentkező levélnél kért adatokat is meg kell adnia, illetve a levélhez csatolnia kell az ott kért dokumentumokat (ha mást is csatol, Társaságunk úgy veszi, hogy hozzájárult az azokban szereplő adatok kezeléséhez is).

Ezeken túlmenően kötelező kitölteni a levelek üzenőfelületeit. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezekben az üzenetekben, ha lehetséges, harmadik érdekelt félről ne adjanak meg adatokat – sem másik természetes személyről, sem jogi személyről vagy más szervezetről. Ezeket az adatokat ugyanis mindenféle értékelés és értelmezés nélkül azonnal törölnünk kell – mivel nem tudnánk őket jogszabályszerűen kezelni, hiszen az érintettek nem hatalmazták fel Társaságunkat a kezelésükre –, így elképzelhető az is, hogy e törlés miatt nem marad annyi információ, hogy tudnánk, a levél írója miért szeretne velünk kapcsolatba kerülni, és ezért elállunk a kapcsolat felvételétől.

 • A honlaplevélben megadott adatok kezelése

Társaságunk a kapott levelekben, illetve a regisztráció során megadott, továbbá munkára jelentkező esetében a feltöltött dokumentumokban feltüntetett olyan személyes adatokat kezel, amelyek alkalmasak

 • személyazonosításra,
 • a levelekben esetleg érintett ügy vagy ügylet azonosítására,
 • munkára jelentkező esetében a képzettsége, végzettsége, szakmai tapasztalatai, továbbá képességei és készségei megállapítására.

Ezeket a személyes adatokat Társaságunk abból a célból kezeli, hogy

 • a levél küldőjével felvegye, illetve fenntartsa a kapcsolatot (személyazonosító adatok);
 • a levélben érintett ügyről vagy ügyletről, az ügy és a levél írója kapcsolatáról, általában véve az ügy vagy ügylet dimenzióiról véleményt alkosson, ami szükséges ahhoz, hogy az ügybe, ügyletbe belefolyjon-e, illetve ha igen, akkor azt hogyan kezelje;
 • a munkára jelentkező esetében felmérje, hogy a jelentkezőt a képességei és tulajdonságai alkalmassá teszik-e arra, hogy Társaságunk alkalmazottja vagy tevékenységünk más közreműködője legyen.

Ha a Társaságunkhoz írt levél különleges személyes adatot is tartalmaz, annak kezelésére a személyes kapcsolatfelvételkor külön kitérünk. Különleges személyes adatnak számítanak a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, illetve a bűncselekményekkel összefüggő személyes adatok.

 • A honlapsütik (cookiek)

A sütik – cookiek vagy kukik – kisméretű fájlok (adatsorok), amelyeket a weboldalt megjelenítő program hoz létre egy honlap megnyitásakor a látogató számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb webeszközén. A cookiet a webszerver – honlapunk esetében az Adobe Business Catalyst írországi szervere – küldi a látogató böngészőjének, majd a honlaplátogató által használt webes böngésző minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a webszervernek, így az mintegy felismeri a honlaplátogatót – valójában nem őt, hanem az általa használt eszközt –, és megjegyzi a beállításait, például a felhasználói preferenciákat.

A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A felhasználó adatait nem a cookie, hanem a szerver tárolja. Ezek az adatok a szerveren titkosítottak, és Társaságunk nem használja fel semmilyen más célra.

Társaságunk honlapján nem használunk hirdetési célú sütiket (amelyek segítségével célzott hirdetések lennének megjeleníthetők az oldal látogatói számára), úgynevezett remarketinget sem (ami révén a látogatónk Társaságunktól származó Google-displayhirdetéseket láthatna, ha gmailfiókjába belépve keresné fel honlapunkat), és nem használunk a látogatók honlaphasználatát feltérképező analitikai eszközöket sem.

Külső cookiek

Harmadik féllel honlapunk nincs ismert és szándékolt kapcsolatban., így

 • honlapunkon nincsenek úgynevezett közösségi gombok (facebook, twitter, pinterest stb.), amelyek lehetővé tennék látogatóink számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott tartalmat, oldalt vagy magát a honlapot, ennek következtében e tőlünk független közösségi médiumok nem gyűjthetnek adatot arról, hogy látogatónk a neten, ezen belül a mi honlapunkon, illetve honlapoldalunkon milyen böngészési tevékenységet folytat;
 • a honlapunkon megjelenített tartalmak között nincsenek olyanok sem, amelyek külső webes szolgáltatások révén jelennének meg nálunk, így a közösségi oldalakhoz hasonlóan ez esetben sem áll fenn a veszély, hogy mások, vagyis külső domének adatokat gyűjtenének arról, hogy látogatónk miként használja a honlapunkat.

Sütifajták

Az úgynevezett munkamenetsütik nélkülözhetetlenek a navigáláshoz a weboldalon, például az egyik oldalról a másikra való eljutáshoz. Ezek a sütik tárolják az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat is, és nem gyűjtenek a honlaplátogatóról olyan információkat, amelyekkel őt azonosítani lehetne, vagy amelyeket marketingcélra fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, honlapunk látogatója milyen más honlapokon járt. Honlapunk bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárul.

Az úgynevezett funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a látogató milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik a korábbi felhasználói döntéseit, idetartozik például felhasználónév, a jelszó, a régió, az, hogy a honlaplátogató eszköze bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, ilyen adat továbbá a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében végrehajtott felhasználói változtatás. Ezek a sütik nem követik nyomon a honlapunk látogatójának más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használhatók marketingcélra sem.

Cookietájékoztatók

A sütikről és a működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon lehet olvasni. A böngészők beállításaiban általában megtekinthető, hogy milyen sütik aktívak a böngészésre használt számítógépen, azok együtt vagy egyesével törölhetők, illetve egy adott oldal vagy egyszerre az összes weboldal sütijei letilthatók. Az összes süti törlésekor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek. (Köztük például az is, ha a felhasználó korábban engedélyezte a sütik használatát – ugyanis ahhoz is egyfajta sütit kell használni –, vagyis a honlap következő megnyitásakor vagy frissítésekor újra meg kell adni az engedélyt.) A böngészők sütibeállításainak módosításáról részletesen a http://www.aboutcookies.org/ vagy a http://www.cookiecentral.com/faq/ honlapoldalakon lehet olvasni.

Ügyfélszolgálati adatkezelés

Társaságunk a webes levelezés mellett szokásos ügyfélszolgálat keretében is kezel személyes adatokat, elsősorban a telefonos ügyfélszolgálat keretében. Ez esetben a rendszer – miután erről a hívó felet tájékoztatta – rögzíti a hívó telefonszámát, illetve a beszélgetést. A felvételekről a hívó fél másolatot kérhet Társaságunk titkárságán. Társaságunk e beszélgetéseket 5 évig tárolja, majd visszaállíthatatlanul törli.

Az ügyfélszolgálat keretében benyújtott kérelmek, panaszok, vagy – például iratbetekintési – kérelmek esetében az ezen iratokban szereplő személyes adatokat Társaságunk az iratokhoz kapcsolódó eljárásokra érvényes szabályok szerint kezeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Az adatkezelés jellemzői
  Az adatkezeléssel járó tevékenység
  céghonlap-látogatás ügyfélszolgálat munkaügyek
  Az érintettek köre
  A honlapot ügyfélként vagy érdeklődőként látogatók A potenciális vagy meglévő ügyfelek: a Társaság látó, illetve érdekkörébe kerülő ügyletek, ügyek közvetlen és közvetett érintettjei A Társaság alkalmazottai
  A kezelt adatok köre
  A honlap használata során megadott személyes azonosító adatok: név, cégnév, telefon, lak-, székhely-, illetve levél-, e-mailcím, továbbá személyhez kötődő ügyleti és ügyinformációk, illetve technikai információk, mint például az IP-cím, továbbá a honlaplátogató böngészője által rögzített adatok (cookie) Az ügyfél és az ügylet természetétől függő személyazonosító adatok: telefonszám, e-mailcím, illetve az ügyfél által megadott egyedi ügyleti adatok A Társaság alkalmazottainak személyes és munkavégzési azonosításra alkalmas adatai
  Az adatkezelés jogalapja
  Az érintett – a honlaplátogató vagy a Társaságnak honlaplevelet író ügyfél – hozzájárulása Első kapcsolatfelvétel esetén az érintett hozzájárulása, egyébként szerződés teljesítése, esetenként az érintett eseti hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése (például felügyeleti adatkérés teljesítése, pénzmosásgyanú-jelentési kötelezettség) Az első kapcsolatfelvétel esetén az érintett hozzájárulása, egyébként (munka)szerződés teljesítése, esetenként az érintett eseti hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése (például felügyeleti adatkérés teljesítése)
  Az adatkezelés célja
  A Társaságnak szánt ügyfél-információk fogadása, illetve a honlap technikai üzemeltetése Ügyfélmegkeresések megválaszolása, ügyleti információ kérése-adása, iratbetekintés, adatbirtokosi jogok érvényesítése Munkaügyi információ felvétele, kiadása, iratbetekintés, adatbirtokosi jogok érvényesítése
  Az adatkezelés időtartama
  Ügylettel kapcsolatos adatok esetében az ügylettől függő – általában az indulásától a lezárásáig tartó –időtartam, webtechnikai adatok esetében a szerveroldalon azonnali törlés, egyébként a használt böngészőtől függő időtartam Ügylettel kapcsolatos adatok esetében az ügylettől függő – általában az indulásától a lezárásáig tartó –időtartam, telefonos hangfelvétel esetén ügyleti szükségleten kívül 5 év A munkaviszony tartalmától függő, például szerződésben rögzített vagy a jogorvoslatokat jogszabály szerint lehetővé tévő időtartam

Budapest VII. kerület,
Dob utca 56–58.