Faktor-Ring Zrt.

A teljes átláthatóság

 

HVG

vs.

Faktor-

Ring

MNB-vizsgálatok H-PM-I-B-7/2021. számú határozat A Szolgáltató köteles a jelen határozat rendelkező részét haladéktalanul a honlapján közzétenni. A FAKTOR-RING Pénzügyi és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság ... (Szolgáltató) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank ... (MNB) a következő h a t á r o z a t o t hozza: I. Az MNB kötelezi a Szolgáltatót, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó tevékenysége során mindenkor maradéktalanul feleljen meg a hatályos jogszabályi követelményeknek és ennek keretében a kijelölt személy tekintetében a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv felé fennálló bejelentési kötelezettségének haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, illetve a továbbiakban mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben tegyen eleget. II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Szolgáltatót, hogy I. pontban foglaltak teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére. III. Az MNB a Szolgáltatót a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.