Faktor-Ring Zrt.

A gyors és olcsó megoldás

A Telenor- vagy Vodafone-tartozások megfizetése

A Telenor-, illetve Vodafone-követelés engedményezése

A Telenor-, illetve a Vodafone átadja érvényes és érvényesíthető, el nem évült követeléseit Társaságunknak, a Faktor-Ring Zrt.-nek. Az engedményezett követelések kezelésével Társaságunk a Vitári Ügyvédi Irodát bízta meg. A követelés érvényesítése során a Vitári Ügyvédi Iroda képviseli társaságunkat, így az adósokat közvetlenül a Vitári Ügyvédi Iroda fogja megkeresni és a Vitári Ügyvédi Iroda nyújt tájékoztatást nekik – a baloldalt a menü alatt látható elérhetőségeken – a tartozásuk aktuális állásáról, a fizetési könnyítésekről, a következő eljárási lépésekről, valamint a Vitári Ügyvédi Iroda kezeli az esetleges panaszokat, amelyeket nem a Telenor, ill. a Vodafone számára kell benyújtani. Önkéntes fizetés hiányában a Vitári Ügyvédi Iroda képviseli társaságunkat a követelés érvényesítése iránti peres és nemperes eljárásokban is.

 

Alább összefoglaljuk a követeléskezeléssel kapcsolatos tudnivalókat, majd részletezzük, milyen fázisai lehetségesek a tartozás kiegyenlítésének, illetve hogy további nemfizetés esetén milyen újabb költségek rakódhatnak a Telenortól, illetve Vodafone-tól átvett követelésekre.

Amit fontos tudni a követelésengedményezésről

A követelés átadását engedményezésnek nevezik. Az engedményezés azt jelenti, hogy a követelést, vagyis az adós tartozását és az ahhoz fűződő valamennyi jogot az eredeti hitelező, vagyis az engedményező teljes egészében átadja a követeléskezelőnek, vagyis az engedményesnek. Az eredeti hitelező esetünkben a Telenor, illetve a Vodafone, függetlenül attól, hogy ők nem saját jószántukból hiteleztek, hanem azáltal kerülnek hitelezői pozícióba, hogy teljesített szolgáltatásuk ellenértékét nem kapják meg az ügyfelüktől, magyarán ügyfelük nem fizette ki nekik a számlát. A Telenor, illetve a Vodafone ezáltal tehát számlahitelezővé, a nemfizető ügyfél viszont a Telenor, illetve a Vodafone számlaadósává vált. Ezt a meg nem fizetett adósságot és az erre rárakódó törvényes terheket, a késedelmi kamatokat és a behajtásukhoz kapcsolódó valamennyi egyéb költséget együtt már az adós tartozásának nevezzük, illetve a Telenor vagy a Vodafone követelésének. Ezen tartozás vagy követelés engedményezése révén

  1. az eredetileg a Telenort, illetve a Vodafone-t illető követelés és az ahhoz fűződő jogok teljes egészében az engedményeshez kerülnek,
  2. az eredetileg Telenor-, illetve Vodafone előfizetőjeként nyilvántartott adós az engedményes adósává válik,
  3. az adós az érintett követelést illetően a továbbiakban nem a Telenorhoz, illetve a Vodafone-hoz fűzi jogviszony, hanem az engedményeshez.

Hangsúlyozni kell, hogy a követelés teljes egészében az engedményeshez kerül, tehát nemcsak az adósság, vagyis nemcsak a kifizetetlen számla, hanem az engedményezésig már rárakódott kamatok és egyéb költségek is az engedményest illetik meg. Természetesen dönthet úgy az engedményes, hogy mérsékeli a követelést például azzal, hogy elenged költségeket, de erre semmi sem kötelezi.

Gyakori feltételezés, hogy az engedményes csak azt az értéket követelheti az adóstól, amennyiért az engedményező átengedte neki a követelést, de ez tévedés: az engedményes a teljes tartozásra, tehát a (számla)adósság és a közben rárakódott kamatok és költségek (ideértve, de nem kizárólagosan a lakcímkeresés, a csekk előállítás, a nyomdai előállítás, a postázás, a telefonos vagy személyes felkeresés költségeit, a pénzforgalommal járó bankköltségeket, az ügyvédi, közjegyzői, bírósági költségeket, valamint a végrehajtó eljárásának valamennyi előlegezett költségét) teljes összegére jogosult, teljességgel függetlenül attól, hogy ő maga mennyiért jutott a követelés birtokába.

Ugyancsak gyakran előfordul, hogy azt hiszik, az adóst csak az a követelésérték terheli, amivel a faktorcég átvette a követelést az engedményezőtől. Ám ez legfeljebb csak akkor igaz, ha az adós az első felszólításra megfizeti a tartozását a faktorcégnek, mert ha nem, akkor további, alább táblázatban részletezett tetemes kiadások – a behajtási költségeken túlmenően közjegyzői, ügyvédi, végrehajtói, esetleg bírósági költségek, díjak, illetékek – növelik a tartozást.

A követeléskezelési eljárás menete

A táblázatban körülbelüli, illetve átlagosnak mondható, esetenként minimumösszegeket tüntettünk föl, amelyek nagyjából érvényesek 50–150 ezer forint számlatartozásra. A költségeket tovább növelik az előre nem számítható, tehát itt nem szereplő, de menet közben felszámított, évi 14% mértékű késedelmi kamatok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A követeléskezelési eljárás egyes fázisainak magyarázata

1. fázis: Első fizetési felszólítás (tájékoztató levélben), fizetési határidő 8 nap

Az adósnak a Vitári Ügyvédi Iroda megküldi az értesítést az engedményezésről. Ebben tájékoztatja arról, hogy a Telenor, illetve a Vodafone átadta neki az őt terhelő követelést, amely tartozást ezután már nem a Telenornak, illetve a Vodafone-nak, hanem az ügyvédi iroda megjelölt számlájára köteles megfizetni.

A tájékoztatás mellett az ügyvédi iroda felszólítja az ügyfelet (adóst), hogy fizesse meg a tartozása fejében kért összeget. A tartozás a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül fizethető meg.

Itt még nincs többletköltség!Fizetési kötelezettség. Csak a számlatartozást kell megfizetni, ha több kiegyenlítetlen számlát tartalmaz a követelés, akkor természetesen mindegyik számlatartozást.

Fizetési kedvezmény. Nem kell megfizetni a számlatartozásra addig rárakódott költségeket. Mindemellett részletfizetés is kérhető.

Megfizetés / nemfizetés. A felszólításban kért összeg megfizetése esetén természetesen a követelés kiegyenlítettnek minősül, minek következtében a követeléskezelési eljárás megszűnik és véget ér az adós, illetve a követeléskezelő jogviszonya. Ha az adós nem fizeti meg határidőre a tartozása fejében kért összeget, az eljárás a fizetési kedvezmények elvesztésével folytatódik.

2. fázis: Második fizetési felszólítás, fizetési határidő 3 nap

A levélben az ügyvédi iroda a fizetési meghagyás kibocsátása előtt újólag felszólítja az adóst, hogy fizesse meg a tartozását, illetve figyelmezteti, hogy ha most sem teszi, akkor fizetési meghagyást bocsáttat ki (a fizetési meghagyás jogintézményéről lásd ott).

A tartozás a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül fizethető meg további költségek felszámítása nélkül.

Itt már van többletköltség!Fizetési kötelezettség. Az adós elveszíti az addigi kedvezményeit, vagyis a számlatartozáson túl meg kell fizetnie a tartozás évi 14% késedelmi kamatát – több számlatartozás esetén az esetleg eltérő időpontú számlanyitás miatt eltérő végösszegű, de szintén évi 14% késedelmi kamatot – és a behajtási költséget is. Ettől fogva ezek összege az adóssal szembeni követelés értéke.

Fizetési kedvezmény. Részletfizetés kérhető, illetve kivételes esetben méltányossági fizetési kedvezmény igényelhető

Megfizetés / nemfizetés. A felszólításban kért összeg megfizetése esetén természetesen a követelés kiegyenlítettnek minősül, minek következtében a követeléskezelési eljárás megszűnik és véget ér az adós, illetve a követeléskezelő jogviszonya. Ha az adós nem fizeti meg határidőre a tartozása fejében kért összeget, az eljárás fizetési meghagyás kibocsátásával folytatódik.

3. fázis: Fizetési meghagyás a közjegyzőtől, fizetési határidő 30 nap

Az adós a közjegyzőtől kap fizetési meghagyást (fmh), vagyis hatósági felszólítást, hogy tartozása fejében fizesse meg a követeléskezelő által kért összeget, amelyet a fizetési meghagyás rögzít.

A fizetési meghagyás nemperes eljárás pénztartozás behajtására. Az fmh-t a követeléskezelő kérelmére a közjegyző küldi meg az adósnak, miután díj ellenében kiállította (a díj– az ügyletérték 3%-a, de legalább 8 ezer forint, illetve annyiszor 1600 forint, ahányan részt vesznek az ügyletben, de legfeljebb 300 ezer forint). Az fmh-t az adós úgynevezett ellentmondással támadhatja meg – vitathatja egyáltalán a tartozás jogosságát vagy az összeg nagyságát –, miáltal peres útra tereli az ügyet. Nincs tudomásunk arról, hogy adós valaha is nyert volna fizetési meghagyást vitató perben.

A tartozás a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 30 napon belül fizethető meg a végrehajtási eljárás veszélye és további költségek felszámítása nélkül.

Itt már jókora a többletköltség!Fizetési kötelezettség. Az adósnak nemcsak a számlatartozást és a behajtás költségeit, továbbá az évi 14% késedelmi kamatot kell megfizetnie, hanem a fizetési meghagyás közjegyzői költségeit – legalább az fmh közjegyzői díját és a postaköltséget –, illetve a fmh-val kapcsolatos ügyvédi munkadíjat is. Ettől fogva ezek összege az adóssal szembeni követelés értéke.

Fizetési kedvezmény. Részletfizetés a közjegyzőtől kérhető, 8 ezer forint díj ellenében, amit a közjegyző különösen méltányolható esetben adhat meg. Éppen ezért, ha a részletfizetés segít a tartozás megfizetésében, ne várja meg a közjegyzői eljárást, hanem az első fizetési felszólítás átvételét követően, díjmentesen kérje a részletfizetést az ügyvédi irodától.

Megfizetés / nemfizetés. Az fmh-ban kért összeg megfizetése esetén természetesen a követelés kiegyenlítettnek minősül, a követeléskezelési eljárás pedig megszűnik és véget ér az adós, illetve a követeléskezelő jogviszonya. Ha az adós nem fizeti meg határidőre a tartozása fejében az fmh-ban kért összeget, az fmh jogerőre emelkedik, vagyis az abban foglalt tartozás végrehajhatóvá válik.

4. fázis: Végrehajtási lap a végrehajtóhoz való benyújtás előtt, fizetési határidő 8 nap

Az adós az ügyvédi irodától megkapja a személyre szóló végrehajtási lap (vh-lap) másolatát. A végrehajtási lapot az ügyvédi iroda állítja ki és nyújtja be a közjegyzőnek, ha a fizetési meghagyás jogerőssé, vagyis a követelés végrehajthatóvá vált (mert az adós nem fizetett). A vh-lap a követelés teljes dokumentációja, tartalmazza az adós, illetve annak tartozása minden adatát, a nevétől, címétől a számlatartozáson át a követelést egyébként tetemesen növelő többletköltségekig. A végrehajtási lap másolata utolsó figyelmeztetésként jelzi, hogy további nemfizetés esetén annak megfelelően megindul a végrehajtási eljárás.

A tartozás a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül fizethető meg további költségek felszámítása nélkül.

Itt tovább nő a többletköltség!Fizetési kötelezettség. Az adósnak nemcsak a számlatartozást és a behajtási költséget, továbbá az évi 14% késedelmi kamatot kell megfizetnie, hanem a fizetési meghagyás közjegyzői költségeit – legalább az fmh közjegyzői díját és a postaköltséget –, az fmh-val kapcsolatos ügyvédi munkadíjat, illetve a vh-lappal kapcsolatos költségeket is. Ettől fogva ezek összege az adóssal szembeni követelés értéke.

Fizetési kedvezmény. Részletfizetés utoljára itt kérhető, a fizetési határidő előtt az ügyvédi iroda részére benyújtott, indokolt kérelem esetén.

Megfizetés / nemfizetés. A vh-lapon megjelölt összeg megfizetése esetén természetesen a követelés kiegyenlítettnek minősül, a követeléskezelési eljárás pedig megszűnik és véget ér az adós, illetve a követeléskezelő jogviszonya. Ha az adós nem fizeti meg határidőre a tartozása fejében vh-lapon kért összeget, a közjegyző továbbítja a lapot a végrehajtóhoz.

5. fázis: Végrehajtói fizetési felszólítás, fizetési határidő 15 nap

A fizetési felszólítást a végrehajtó küldi az adósnak, amelyben felhívja a vh-lapon szereplő követelés kiegyenlítésére. A követelés a végrehajtói felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül egyenlíthető ki.

Itt maximális a többletköltség!Fizetési kötelezettség. Az adósnak nemcsak a számlatartozást és a behajtás költségeit, a fizetési meghagyás közjegyzői költségeit, az fmh-val kapcsolatos ügyvédi munkadíjat, illetve a vh-lappal kapcsolatos költségeket, továbbá az évi 14% késedelmi kamatot kell megfizetnie, hanem a végrehajtási eljárás illetékét, a végrehajtási eljárás díjelőlegét, a végrehajtási eljárásban felmerülő ügyvédi munkadíjat és a végrehajtói munkadíját, költségeit és jutalékát is. Ettől fogva ezek összege az adóssal szembeni követelés értéke. A végrehajtónak járó díjazást akkor is meg kell fizetni, ha a végrehajtói felszólításra az adós kifizeti a tartozását, legfeljebb a munkadíjak kisebbek, mint egy végigvitt végrehajtásnál.

Fizetési kedvezmény. Részletfizetés a végrehajtási eljárásban már nem kérhető.

Megfizetés / nemfizetés. A végrehajtói felhívásban szereplő követelés kiegyenlítése esetén a követelés kiegyenlítettnek minősül, a végrehajtási és a követeléskezelési eljárás is megszűnik és véget ér az adós, illetve a követeléskezelő jogviszonya. Ha az adós nem fizeti meg határidőre a tartozását, a végrehajtó lefolytatja a végrehajtást, ennek keretében letilthat fizetésből, nyugdíjból, járulékból, lefoglalhat gépkocsit, biztosítást, inkasszót állíthat ki bankszámlára, megterhelhet ingatlant, biztosítási szerződést, ingóságot, ingatlant értékesíthet, illetve árvereztethet. Ezen eljárásoknak az eddig ismertetetteken túl további jelentős költségei vannak, amik növelik a tartozás megfizetésével együtt viselendő terheket.

 

 

Fizetési kötelezettség (pirossal a fázisban új tételek) Kedvezmény Mi történik, ha Eljárás várható többletköltsége Várható megtakarítás fizetés esetén
határidőre fizet határidőre nem fizet költségnév összeg
1. fázis: Fizetési felszólítást kapott (tájékoztató levélben), fizetési határidő 8 nap
Számlatartozás Részletfizetés kérhető Eljárás megszűnik Fizetési meghagyás (fmh) kibocsátása előtti utolsó felszólítást kap nincs többletköltség 0 Ft 113 000 Ft
2. fázis: Másodszor kapott fizetési felszólítást, fizetési határidő 3 nap
Számlatartozás + behajtási költségátalány Részletfizetés kérhető, illetve méltányossági fizetési kedvezmény igényelhető Eljárás megszűnik Fmh kibocsátása közjegyző által behajtási költség 15 000 Ft 98 000 Ft
3. fázis: Fizetési meghagyást (fmh) kapott a közjegyzőtől, fizetési határidő 30 nap
Számlatartozás + behajtási költségátalány + fmh-illeték + ügyvédi fmh-munkadíj Részletfizetés a közjegyzőtől kérhető, illeték ellenében Eljárás megszűnik Az fmh jogerőre emelkedése behajtási költség 15 000 Ft 80 000 Ft
fmh-illeték 8 000 Ft
ügyvédi fmh-munkadíj 10 000 Ft
4. fázis: Az ügy végrehajtóhoz való benyújtása előtti végrehajtási lapot kapott, fizetési határidő 8 nap
Számlatartozás + behajtási költségátalány + fmh-illeték + ügyvédi fmh-munkadíj Részletfizetés kérhető, ellenérték fejében Eljárás megszűnik A végrehajtási lapot megkapja a közjegyző, aki továbbítja azt a végrehajtónak behajtási költség 15 000 Ft 80 000 Ft
fmh-illeték 8 000 Ft
ügyvédi fmh-munkadíj 10 000 Ft
5. fázis: Végrehajtási eljárás alá vonva, fizetési határidő 15 nap
Számlatartozás + behajtási költségátalány + fmh-illeték + ügyvédi fmh-munkadíj + vh-illeték + vh-előleg + ügyvédi vh-munkadíj + végrehajtói munkadíj Részletfizetés a végrehajtótól kérhető, a faktorcégnek fizetendő ellenérték fejében Eljárás megszűnik Kényszereljárás lefolytatása (letiltás a fizetésből, nyugdíjból, járulékból, gépkocsi lefoglalása, inkasszó a bankszámlára, ingatlan megterhelése, biztosítási szerződés megterhelése, ingóság végrehajtása, végső soron ingatlanárverés) behajtási költség 15 000 Ft 0 Ft
fmh-illeték 8 000 Ft
ügyvédi fmh-munkadíj 10 000 Ft
vh-illeték 5 000 Ft
vh-előleg 35 000 Ft
ügyvédi vh-munkadíj 15 000 Ft
végrehajtói munkadíj 25 000 Ft

 

HVG

vs.

Faktor-

Ring

Telenor- vagy Vodafone-hátralékkal összefüggő ügyben itt érdeklődjön:

Mobil

+36 20 910 1103

+36 20 398 3116

Telefon:

+361 303 8015