A megtalált megoldás

Pénzügyi és egyéb pénzügyi szolgáltatások

Mindenekelőtt multinacionális cégek beszállítóit érinti, hogy a vevő – szerződéses kikötés alapján – több hónapos késedelemmel fizeti ki az eladó már teljesített (áru)szállítását, szolgáltatását. A szállító e le nem járt követeléseit – likviditási gondjainak áthidalására – értékesítheti faktorcég részére. Ez esetben a faktorcég a teljes számlaértékhez képest annak függvényében csökkenti, vagyis diszkontálja a számára eladásra felkínált, le nem járt számlakövetelés vételárát, hogy

 • miként ítéli meg a fizetésre kötelezett vevő fizetőképességét (bonitását),
 • mennyi idő telik el a faktorációs esemény (az ügylet megkötése, vagyis a vételár megelőlegezése) és a vételárnak a faktorhoz való tényleges beérkezése között,
 • milyen szállítói áruféleségre, miféle szolgáltatásra vonatkozik a faktorálandó számla,
 • mekkora a faktor által igénybe vett, a faktorációs tranzakció finanszírozására fordított pénzügyi forrás biztosításának az ára,
 • mekkora a faktor közterheinek (nem utolsósorban a faktorcégekre is kirótt banki különadónak) a faktorációs ügyletet terhelő összege.

 

Megjegyzés

Klasszikus – és a másodfajú – számlafaktoráció esetében az engedményező (eladó) kötelezettségét az engedményezési szerződésben meg lehet határozni

 • visszterhes módon, amikor az engedményező meghatározott időintervallumon belül korlátlanul felel a kötelezett (adós) maradéktalan teljesítéséért (ennek biztosítéka lehet például az adós vagy az engedményező tulajdonában álló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, az engedményező által a faktorcég részére biztosított bankgarancia, készfizető kezesség);
 • csak és kizárólag a faktorcég kockázatára, amely esetben az engedményező abból a feltevésből indul ki, hogy a kibocsátott számla maradéktalanul behajtható (a faktorációs díj ilyenkor – a faktorcég korlátlan felelőssége okán – magasabb, mint visszterhes ügyletek esetében).

Követelés eladható az előtt is, hogy a szállító, szolgáltató kibocsátotta volna a számlát. Ebben a faktoringváltozatban a szállító, szolgáltató teljesítését előfinanszírozó faktorcég

 • az engedményes meghatalmazása alapján átvállalhatja a számlák kibocsátását és célba juttatását,
 • erre szóló megbízás esetén egy számlába (gyűjtőszámlába) vonhatja össze több szolgáltató (alvállalkozó) számláját is.

Bár ebben a konstrukcióban a számlát a faktorcég bocsátja ki, a teljesítés (szállítás, szolgáltatás) továbbra is az engedményező kötelezettsége!

 

Megjegyzés

Másodfajú – és a klasszikus – számlafaktoráció esetében az engedményező (eladó) kötelezettségét az engedményezési szerződésben meg lehet határozni

 • visszterhes módon, amikor az engedményező meghatározott időintervallumon belül korlátlanul felel a kötelezett (adós) maradéktalan teljesítéséért (ennek biztosítéka lehet például az adós vagy az engedményező tulajdonában álló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, az engedményező által a faktorcég részére biztosított bankgarancia, készfizető kezesség);
 • csak és kizárólag a faktorcég kockázatára, amely esetben az engedményező abból a feltevésből indul ki, hogy a kibocsátott számla maradéktalanul behajtható (a faktorációs díj ilyenkor – a faktorcég korlátlan felelőssége okán – magasabb, mint visszterhes ügyletek esetében).

Ilyen pénzügyi tranzakciók keretében többnyire problémás hitelkövetelések cserélnek gazdát és az engedményezők mindenekelőtt bankok vagy hitelintézetek, közműszolgáltatók, de a faktorcégek egymás között is bonyolítanak ilyen ügyleteket. A követelések árát elsődlegesen a követelések státusa határozza meg, azok biztosítottsága (fedezeti kondíciói), valamint a behajtásokkal kapcsolatos jogi intézkedések előrehaladottsága (jogerős fizetési meghagyások, jogerős végrehajtási eljárások, felszámolási eljárások stb.).

A minősített követelések faktorációja nagyon magas kockázatú tevékenység, hiszen a 90 napon túli késedelembe esett fogyasztókkal szembeni követelések értékesítését már megelőzte többszöri sikertelen felszólítás vagy aktív behajtási szakasz is. Az ilyen típusú követelések árát ezért az ingatlanpiac helyzete, a faktorációs üzletágban működő tőke ára és lekötöttsége, valamint az érintett piaci versenykörülmények határozzák meg.

Érdek az engedményező szemszögéből:

A követelések behajtása nem ritkán hosszadalmas és költséges folyamat. Az engedményezési szerződés megkötésekor a követeléskezelés eredményessége sem kiszámítható. Az engedményező ezért szabadulni igyekszik költségtől, kockázattól, likviditási gondoktól, tehát a követelés árát az illető követelés státusának, a fedezettség minőségének és mértékének és likviditási szükségletének megfelelően határozza meg. Az engedményező zártkörű tender keretében, elektronikus értékesítési eljárásban vagy egyedileg értékesítheti a követeléseit. Az engedményezők a szerződött és kiemelt partnereiket előnyben részesíthetik.

Érdek az adós szemszögéből:

Az adós általában jobb feltételekkel állapodhat meg egy faktorcéggel, mint például egy bankkal, szállítóval, felszámolóbiztossal vagy végrehajtóval. Ennek keretében az adósnak lehetősége van adósságának reorganizálására, átütemezésére vagy diszkontálására is.

A sörissza embereknek van egy – földi halandók által megcáfolhatatlan – mondásuk: „Az nem lehet, hogy valami nem sörnyitó!” Ehhez hasonlatosan a faktorcégeknek is van egy – ortodox vagy unortodox közgazdaságtani okoskodással ugyancsak nem támadható – mondásuk: „Az nem lehet, hogy faktoráció ne lenne nyitja bármely pénzügyi és gazdasági válságnak!”

 

BIZONYÍTÉKUL NÉHÁNY PÉLDA

 

Felszámolás alatt áll a cég – mint a legrosszabb eset. Ilyenkor csak faktorcégnek van esélye a felszámolási eljárásba bejelentkezett hitelezőkkel megállapodni, vagyis a felszámolási eljárásba bevitt követelésüket diszkontált értéken kivásárolni.

 • Ha sikerül az összes követeléshez hozzájutni, és a felszámolási költségek is rendezhetőek, a cég – mintha mi sem történt volna – folytathatja tevékenységét.
 • Ha csak a követelések egy részét sikerül kivásárolni – elsősorban a „b” kategóriás hitelezők követeléseit –, akkor megmenthető lehet a cégvagyon.
 • Ha csak a kisebb követeléssel rendelkező hitelezők felé fennálló tartozásokat sikerülne megvásárolni, még ebben az esetben is nagyobb az esély a számottevőbb követeléssel rendelkező hitelezőkkel való megegyezésre.

Végrehajtási eljárás alá vonták a cég, a vállalkozó, a magánszemély vagyonát. Végrehajtási eljárások esetén faktorcégnek lehet reális esélye arra, hogy megegyezzen a végrehajtást kérőkkel, hogy azok követeléseit diszkontált értéken kivásárolja.

 

Tartós vagy pillanatnyi fizetésképtelenség, felhalmozódott szállítói, szolgáltatói tartozások esetén is csak faktorcég juthat diszkontált értéken a fizetésképtelen vállalkozással szembeni szállítói, szolgáltatói követelések birtokába. Ezzel a vállalkozás időt nyer, a szállító pedig „idő előtt” a pénzéhez jut.

Az adós fizetési válságával szembesülő kereskedelmi bankok is szívesebben tárgyalnak faktorcéggel, akitől azonnal megkapják a követelés eladási árát.

 

Vagyonlikvidálási szándék esetén, amikor több hitelező várja egyetlen vagyontárgy értékesítésétől követelésének legalább részbeni megtérülését, minden érintett félnek hasznos lehet egy faktorcég mediációja (közvetítése, közreműködése). Nem ritka, hogy ebben az esetben még az adósnak is megmarad valamennyi pénze a vagyonlikvidálás eredményeként.

 

Mindezek figyelembevételével válságmenedzseléshez, mediációhoz, reorganizációhoz egyaránt legcélszerűbb faktorcég szolgáltatásait igénybe venni.

A Telenor- vagy Vodafone-tartozások
megfizetése

A Telenor, illetve a Vodafone által Társaságunknak, a Faktor-Ring Zrt.-nek átadott, vagyis ránk engedményezett követelések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk e követelések kötelezettjeit, vagyis az engedményezés révén a mi adósainkká vált korábbi Telenor-, illetve Vodafone-adósokat.

 

Társaságunk a ránk engedményezett követelések kezelésével a Vitári Ügyvédi Irodát bízta meg. Ennek következtében az adósainkat nem Társaságunk, hanem a Vitári Ügyvédi Iroda keresi meg és ő nyújt tájékoztatást nekik a tartozásuk aktuális állásáról, a fizetési könnyítésekről, a következő eljárási lépésekről. A Vitári Ügyvédi Iroda kezeli az esetleges panaszokat is, amelyeket tehát neki kell benyújtani, nem pedig a Telenornak, illetve a Vodafone-nak, de nem is Társaságunknak. Önkéntes fizetés hiányában a Vitári Ügyvédi Iroda képviseli Társaságunkat a követelés érvényesítése iránti peres és nemperes eljárásokban is.

 

A követeléskezeléssel kapcsolatos tudnivalókról részletesen a Amit kínálunk / Fontos tudni a faktorációról… cím alatt olvashatnak, ahol megtudhatják azt is, milyen fázisai lehetségesek a tartozás kiegyenlítésének, illetve hogy nemfizetés esetén milyen újabb költségek rakódhatnak a Telenortól, illetve Vodafone-tól átvett követelésekre.

 

Telenor- vagy Vodafone-hátralék kapcsán a Vitári Ügyvédi Irodánál érdeklődjön,

Mobil

+36 20 910 1103, +36 20 398 3116

Telefon:

+361 303 8015

E-mail:

telenor@vitari.hu, vodafone@vitari.hu

Honlap:

www.solventis.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tekintettel a koronavírus terjedése okozta vészhelyzetre, Társaságunk, összhangban a kormány és az illetékes szervek javaslataival, korlátozó intézkedésekkel kénytelen óvni munkatársait – és Önöket.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy

Társaságunk és függő kiemelt közvetítőink székhelyén a személyes ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel!

Ez azt is jelenti, hogy a székhelyeinken elérhető pénztárakban – bizonytalan ideig – nincs lehetőség személyes készpénzbefizetésre!

Aktuális tartozásaikat kizárólag a bankszámláinkra történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (sárgacsekken) fizethetik meg.

Kérjük, munkatársaink elérésére, ügyeik intézésére használják elektronikus elérhetőségeinket:

email: faktor-ring@topfaktor.hu

telefon: +36-70-636-3993, +36-30-868-1996, +36-30-505-0686

fax: +36-1-267-9373

A panaszkezelésre rendelkezésre álló lehetőségeink változatlanul elérhetőek.

Társaságunk bízik abban, hogy jelen állapot kedvezően változik és a korábban élő körülmények között állhatunk Ügyfeleink szolgálatára.

Szíves megértésüket és mindenkitől a kormány által előírt szabályok betartását kérve,

maradok tisztelettel:

Merth László

elnök-vezérigazgató, Faktor-Ring Zrt.

A honlap megfelelő működése érdekében cookie-kat (sütiket, azaz kisméretű szöveges adatfájlokat) helyezünk el az Ön számítógépén.

A sütikről a honlapon itt olvashat, az európai uniós közös szabályokat itt találja.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatot személyesen, telefonon, postai levélben és emailen vehet fel cégünkkel. 

Székhely: Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

Levélcím: 1447 Budapest, Pf.: 503.

Telefon: +36-1-267–9372, +36-1-269–6495

Panaszvonal: +36-1-269-6494

Telefax: +36-1-267-9373

Emailek:

Meggyorsítja az ügyintézést, ha a levele tárgyához illlő emailcímet választja!

Általános kérdések: info@topfaktor.hu

Ügyfélkapcsolat: kliens@topfaktor.hu

Partnerkapcsolat: partner@topfaktor.hu

Általános panasz: panasz@topfaktor.hu

Devizapanasz: devizapanasz@topfaktor.hu

Adatkezelési szabályainkról ide kattintva olvashat összefoglalót, adatkezelési szabályzatunkat innen is elérheti. A panaszai érvényesítésének lehetőségeiről itt tájékozódhat, panaszkezelési szabályzatunkat itt is láthatja.

Ha devizahitelezési elszámolási ügye van velünk, annak intézésére elsősorban az itt is elérhető hitelesűrlapok szolgálnak.