A bizalmi megoldás

A panaszeljárás főbb összetevői

Az aktuális panaszkezelési szabályzat teljes szövege ide kattintva olvasható a honlapon, kifüggesztett printváltozata munkaidőben a titkárságon elérhető.

 

Panaszelvek

A Faktor-Ring Zrt. panaszkezelési szabályzatának célja azon jogszerű keretek meghatározása, amelyek alapján kölcsönös érdekek figyelembevételével rendezhetők lehetnek a társaság és az ügyfél közös ügyletét érintően a társaság eljárásával kapcsolatos kifogások.

Panasznak az ügyfél kifogása minősül, amelyet a Zrt.-vel szemben annak a kettejük közötti ügylettel kapcsolatos tevékenysége vagy mulasztása miatt emel a szerződési szándék érvényesítése vagy a szerződés teljesülését érintő jogvita rendezésével összefüggően a szerződés

 • kötését megelőzően,
 • megkötése után a szerződés fennállása alatt,
 • megszűnésekor, illetve azt követően.

A kifogást emelő ügyfél panaszosnak minősül.

Fogyasztói (minősített) panaszosnak számít a kifogást emelő ügyfél, ha természetes személy, és önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

 

Panaszkezelés

Az írásbeli panasz benyújtható

 • a panaszkezelési szabályzat mellékletét képező, munkaidőben a titkárságon kérhető formanyomtatványon, vagy
 • bármilyen formában, amiből kiderül legalább a formanyomtatványnak megfelelő tartalom.

Tájékoztatás a panasz kivizsgálásáról

A panasz kivizsgálásáról szóló tájékoztatás részletesen kitér a panasz

 • teljes körű kivizsgálásának eredményére,
 • rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre,
 • elutasítása esetén az elutasítás indokára.

A panasz kivizsgálásának eredményéről adott tájékoztatásnak része a döntés pontos, közérthető és egyértelmű indoklása, amely indoklás tartalmazza a panasszal kapcsolatos, annak tárgyától függően létező

 • szerződési feltétel, szabályzat szövegét,
 • elszámolásra való hivatkozást,
 • korábbi tájékoztatást.

Panasz elutasítása, jogorvoslat

A Zrt. tájékoztatja panaszos ügyfelét arról, hogy a panaszban foglaltak mely részével fordulhat a békéltető testülethez vagy bírósághoz, mely részével a pénzügyi felügyelethez.

Panasz bejelentése, fogadása, beérkezettsége

Szóbeli panaszt a Zrt. ügyintézési időben fogad. Szóbelinek minősül az interaktív (azonnali reakcióra alkalmas) elektronikus kommunikációt is.

Írásbeli panaszt a Zrt. a továbbítás technikai módjától függő formában és időben fogad. A panasz a fogadását követő munkanapon minősül beérkezettnek.

Az írásba foglalt panasz

 • átadható személyesen vagy más (például küldönc, futár) által az 1072 Budapest, Dob u. 56–58. címen,
 • küldhető postán
 • az 1072 Budapest, Dob u. 56–58. címre,
 • az 1447 Budapest, Pf.: 503. levélcímre;
 • elektronikus levélben (e-mailben)
  • az általános panasz lehetőleg a panasz@topfaktor.hu címre,
  • a hitelezési elszámolással kapcsolatos panasz lehetőleg a devizapanasz@topfaktor.hu címre.

Az ügyfél panaszügyében eljárhat a meghatalmazottja (képviselője, megbízottja) is.

Panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panaszt az adott ügyben általában elvárhatóan kell kivizsgálni, lehetőleg az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével. Általában elvárható az, ami életszerűen szokásosnak tekinthető időben vagy módon megtehető.

 

Jogszabályi alapok

A Faktor-Ring Zrt. panaszkezelési szabályzata a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. MNB-rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 2013. évi CCXXXVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény előírásaira tekintettel készült.

A Telenor- vagy Vodafone-tartozások
megfizetése

A Telenor, illetve a Vodafone által Társaságunknak, a Faktor-Ring Zrt.-nek átadott, vagyis ránk engedményezett követelések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk e követelések kötelezettjeit, vagyis az engedményezés révén a mi adósainkká vált korábbi Telenor-, illetve Vodafone-adósokat.

 

Társaságunk a ránk engedményezett követelések kezelésével a Vitári Ügyvédi Irodát bízta meg. Ennek következtében az adósainkat nem Társaságunk, hanem a Vitári Ügyvédi Iroda keresi meg és ő nyújt tájékoztatást nekik a tartozásuk aktuális állásáról, a fizetési könnyítésekről, a következő eljárási lépésekről. A Vitári Ügyvédi Iroda kezeli az esetleges panaszokat is, amelyeket tehát neki kell benyújtani, nem pedig a Telenornak, illetve a Vodafone-nak, de nem is Társaságunknak. Önkéntes fizetés hiányában a Vitári Ügyvédi Iroda képviseli Társaságunkat a követelés érvényesítése iránti peres és nemperes eljárásokban is.

 

A követeléskezeléssel kapcsolatos tudnivalókról részletesen a Amit kínálunk / Fontos tudni a faktorációról… cím alatt olvashatnak, ahol megtudhatják azt is, milyen fázisai lehetségesek a tartozás kiegyenlítésének, illetve hogy nemfizetés esetén milyen újabb költségek rakódhatnak a Telenortól, illetve Vodafone-tól átvett követelésekre.

 

Telenor- vagy Vodafone-hátralék kapcsán a Vitári Ügyvédi Irodánál érdeklődjön,

Mobil

+36 20 910 1103, +36 20 398 3116

Telefon:

+361 303 8015

E-mail:

telenor@vitari.hu, vodafone@vitari.hu

Honlap:

www.solventis.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tekintettel a koronavírus terjedése okozta vészhelyzetre, Társaságunk, összhangban a kormány és az illetékes szervek javaslataival, korlátozó intézkedésekkel kénytelen óvni munkatársait – és Önöket.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy

Társaságunk és függő kiemelt közvetítőink székhelyén a személyes ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel!

Ez azt is jelenti, hogy a székhelyeinken elérhető pénztárakban – bizonytalan ideig – nincs lehetőség személyes készpénzbefizetésre!

Aktuális tartozásaikat kizárólag a bankszámláinkra történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (sárgacsekken) fizethetik meg.

Kérjük, munkatársaink elérésére, ügyeik intézésére használják elektronikus elérhetőségeinket:

email: faktor-ring@topfaktor.hu

telefon: +36-70-636-3993, +36-30-868-1996, +36-30-505-0686

fax: +36-1-267-9373

A panaszkezelésre rendelkezésre álló lehetőségeink változatlanul elérhetőek.

Társaságunk bízik abban, hogy jelen állapot kedvezően változik és a korábban élő körülmények között állhatunk Ügyfeleink szolgálatára.

Szíves megértésüket és mindenkitől a kormány által előírt szabályok betartását kérve,

maradok tisztelettel:

Merth László

elnök-vezérigazgató, Faktor-Ring Zrt.

A honlap megfelelő működése érdekében cookie-kat (sütiket, azaz kisméretű szöveges adatfájlokat) helyezünk el az Ön számítógépén.

A sütikről a honlapon itt olvashat, az európai uniós közös szabályokat itt találja.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatot személyesen, telefonon, postai levélben és emailen vehet fel cégünkkel. 

Székhely: Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

Levélcím: 1447 Budapest, Pf.: 503.

Telefon: +36-1-267–9372, +36-1-269–6495

Panaszvonal: +36-1-269-6494

Telefax: +36-1-267-9373

Emailek:

Meggyorsítja az ügyintézést, ha a levele tárgyához illlő emailcímet választja!

Általános kérdések: info@topfaktor.hu

Ügyfélkapcsolat: kliens@topfaktor.hu

Partnerkapcsolat: partner@topfaktor.hu

Általános panasz: panasz@topfaktor.hu

Devizapanasz: devizapanasz@topfaktor.hu

Adatkezelési szabályainkról ide kattintva olvashat összefoglalót, adatkezelési szabályzatunkat innen is elérheti. A panaszai érvényesítésének lehetőségeiről itt tájékozódhat, panaszkezelési szabályzatunkat itt is láthatja.

Ha devizahitelezési elszámolási ügye van velünk, annak intézésére elsősorban az itt is elérhető hitelesűrlapok szolgálnak.