A megtalált megoldás

Amit kínálunk

A pénzügyek világában a követeléskezelésnek vagy faktorációnak, faktorálásnak, faktoringnak nevezett tevékenység tulajdonképpen követelések adásvétele. A követelésértékesítési tranzakció során az engedményező (eladó) a követelés érvényesítésével kapcsolatos mindennemű jogát és jogosultságát átengedi az engedményesnek (vevőnek). Az engedményezés vételára áralku vagy árverseny keretében, azaz nyílt vagy zártkörű tendereztetés, közbeszerzési pályázat kiírása vagy egyéb más módon alakítható ki.

A faktorációs tranzakciónak három főszereplője van.

Engedményező: követelés tulajdonosa, jogosultja; egyaránt lehet természetes személy, nonprofit szervezet vagy vállalkozás.

Adós: követelés kötelezettje, terheltje; aki tartozik a követelés tulajdonosának; például hitel adósa, beszállítónak tartozó, határidős szolgáltatás biztosítására kötelezett természetes vagy jogi személy.

Faktor: követelés vásárlója, engedményes; kizárólag felügyeleti hatósági engedéllyel működő pénzügyi vállalkozás, aki az engedményező helyébe lép, amikortól a kötelezett már csak a faktor felé és csakis felé köteles teljesíteni.

A követelés átadását engedményezésnek nevezik, amikor is a követelés nem más, mint az adós engedményezővel szembeni tartozása.

Az engedményezés keretében az eredeti hitelező (az engedményező) a követelését és az ahhoz fűződő valamennyi jogát teljes egészében átadja a követeléskezelőnek (az engedményesnek). Az eredeti hitelező nemcsak bank lehet, hanem például közműszolgáltató vagy bármilyen szolgáltató, akinek nem fizetett a fogyasztó, vagy akár magánszemély is. Ebből látszik, hogy vannak olyan engedményező hitelezők, akiknek az általuk nyújtott – a nevében is, szerződés szerint is – hitelt, kölcsönt nem fizették vissza, más engedményező hitelezők pedig amolyan kényszerhitelezői pozícióba kerültek azáltal, hogy a szolgáltatásaik ellenértékét nem kapták meg, vagyis azt nem fizették meg nekik (így azt kvázi meghitelezik a szolgáltatás igénybevevőjének). Utóbbi szolgáltatókat számlahitelezőnek nevezzük, a nemfizető ügyfél viszont ilyenkor a szolgáltató számlaadósává válik.

Az adós engedményezett tartozása ez a meg nem fizetett adósság plusz az erre az engedményezésig rárakódott törvényes terhek, a késedelmi kamatok és a behajtásukhoz kapcsolódó valamennyi egyéb költség együtt – ez az összeg az engedményezett követelés.

Ezen tartozás, más nevén követelés engedményezése révén

 • az engedményező hitelezőt illető követelés és az ahhoz fűződő jogok teljes egészében az engedményeshez kerülnek,
 • az addig az engedményező hitelezettjeként vagy éppen előfizetőjeként nyilvántartott adós az engedményes adósává válik,
 • az adóst a továbbiakban – az érintett követelést illetően – nem az engedményezőhöz, vagyis nem az eredeti hitelezőjéhez, szolgáltatójához fűzi jogviszony, hanem az engedményeshez.

Hangsúlyozni kell, hogy a követelés teljes egészében az engedményeshez kerül, tehát őt illetik meg nemcsak a teljesítetlen hitelszerződésben vagy kifizetetlen számlán szereplő adósság, hanem az engedményezésig már rárakódott kamatok és egyéb költségek is.

Az engedményes természetesen dönthet úgy, hogy mérsékeli az adósa tartozását (a megvásárolt követelést) például azzal, hogy elenged költségeket, de erre semmi sem kötelezi.

Gyakori feltételezés, hogy az engedményes csak azt az értéket követelheti az adóstól, amennyiért az engedményező átengedte neki a követelést, de ez tévedés: az engedményes a teljes tartozásra, tehát a (számla)adósság és a közben rárakódott kamatoknak és költségeknek – például a lakcímkeresés, a csekk-előállítás, a nyomdai előállítás, a postázás, a telefonos vagy személyes felkeresés költségeinek, a pénzforgalommal járó bankköltségeknek, az ügyvédi, közjegyzői, bírósági költségeknek, valamint a végrehajtói eljárás valamennyi előlegezett költségének és még további számos lehetséges költségnek – a teljes összegére jogosult, teljességgel függetlenül attól, hogy ő maga mennyiért jutott a követelés birtokába.

Ugyancsak gyakran előfordul, hogy azt hiszik, az adóst csak az a követelésérték terheli, amivel a faktorcég átvette a követelést az engedményezőtől. Ez igaz is, de csak akkor, ha az adós az első felszólításra megfizeti a tartozását a faktorcégnek. Ha viszont nem ezt teszi, akkor további tetemes kiadások – a behajtási költségeken túlmenően közjegyzői, ügyvédi, végrehajtói, esetleg bírósági költségek, díjak, illetékek – növelik a tartozást (az adósságrendezés folyamatáról és a közben keletkező költségekről részletesen Az engedményezett követelés kezelési folyamata cím alatt olvashat).

Amikor faktorcéghez kerül egy követelés (bárminemű tartozás), akkor a továbbiakban a követeléskezelés minden feladatát már a faktorcég végzi. Teheti, hiszen az engedményezéssel minden jogot és jogosultságot megszerzett, ami az engedményező jogi személyiségű szervezetet (bankot, pénzintézetet, pénzügyi vállalkozást, közüzemi vagy bármilyen más szolgáltatót stb.) korábban megillette.

A faktorcégnek azonban olyan jogosultságai is vannak, amivel az engedményező nem rendelkezett. Egy ügyfélbarát faktorcég megteheti azt is, mert jogában áll, hogy ügyfeleinek fizetési könnyítéseket adjon, az adósságot diszkontálja (vagyis annak egy részét elengedje), és jogában áll adósságválságok egyezséggel és olyan módokon történő rendezése, megoldása is, amire az engedményező nem volt jogosult, esetleg – kompetenciája nem lévén – nem is volt rá képes.

Az adósunknak tehát egyáltalán nem mindegy, mikor lép velünk kapcsolatba. Legjobban akkor jár, ha már az első értesítést követően felveszi a kapcsolatot az illetékes ügyintézőnkkel. Ugyanis egyetlen faktorcégnek sem áll érdekében az adósság végrehajtási eljárás alá vonása.

Mit takaríthat meg ezáltal az Adós/Ügyfél?

 1. Megspórolhatja a késedelmi kamatokat.
 2. Megspórolhatja a behajtási költségátalányt, amelynek mértéke – a követelés nagyságától függően – 10-25 ezer forint.
 3. Megspórolhatja a fizetési meghagyás kiállításának közjegyzői díját, ami 8-300 ezer forint közötti összeg.
 4. Megspórolhatja a végrehajtási lap kiállításának közjegyzői díját, ami 8-150 ezer forint közötti összeg.
 5. Megspórolhatja az esetleges bírósági eljárások illetékeit és szakértői díjait, amelyek több százezer forintos tételt jelenthetnek.
 6. Megspórolhatja a végrehajtás költségeit, amelyek 35 ezer forinttól több millió forintig is terjedhetnek.
 7. A Társaságunkkal együttműködő Adós/Ügyfél mindezeken felül jelentős ügyvédi munkadíjat is megspórolhat.

Ezen – vagyis az adósság behajtása során felmerülő – tételek legkisebb összege általában 100 ezer forint többletkiadást jelenthet a tartozását nem fizető Adósnak amellett, hogy elveszíti az adóssága részletekben vagy diszkontált értéken történő megfizetésének lehetőségét. És ekkor a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit még nem is említettük!.

Hogy az együttműködés előnyeit láttassuk, az alábbi folyamatábrán bemutatjuk az adósságok kezelésének egymásra épülő és egymást szorosan követő fázisait.

Ebből világosan kiderül, nagyon drága dolog a kapcsolat felvételének, a megegyezésnek és a fizetésnek a halogatása. Ezt csak nagyon gazdag emberek engedhetik meg maguknak!

Együttműködés esetén azonban a követeléskezelési eljárás jó esetben már az első fázisban véget is ér. Ekkor ugyanis nem növeli a tartozást semmilyen további költség.

Ha azonban Adósunk úgy dönt, hogy nem fizet, akkor minden egyes fázisban újabb és újabb költségek rakódnak a tartozására. Többletköltség csak nemfizetés esetén keletkezik.

Az alábbi folyamatábrában szereplő példa egy minimális tartozás (266.667 forint) behajtására vonatkozik, mivel egy ekkora – illetve ennél kisebb – tételnél a behajtási költségek a legminimálisabb összegben számítódnak csak fel. Ennél nagyobb összeg esetén a nemfizető Adóst terhelő behajtási költségek már lényegesen magasabbak lesznek.

1. fázis: Fizetési felszólítást kapott (tájékoztató levélben), határidő 8 nap.

2. fázis: Másodszor kapott fizetési felszólítást, határidő 3 nap.

3. fázis: Fizetési meghagyást (FMH) kapott
a közjegyzőtől, határidő 30 nap.

4. fázis: Végrehajtási eljárást megelőző legutolsó fizetési felszólítás, határidő 8 nap.

5. fázis: Fizetési felszólítást kapott a végrehajtótól, fizetési határidő 15 nap.

6. fázis: Végrehajtási eljárás alá vonva (fizetési határidő folyamatos).

Mindenekelőtt multinacionális cégek beszállítóit érinti, hogy a vevő – szerződéses kikötés alapján – több hónapos késedelemmel fizeti ki az eladó már teljesített (áru)szállítását, szolgáltatását. A szállító e le nem járt követeléseit – likviditási gondjainak áthidalására – értékesítheti faktorcég részére. Ez esetben a faktorcég a teljes számlaértékhez képest annak függvényében csökkenti, vagyis diszkontálja a számára eladásra felkínált, le nem járt számlakövetelés vételárát, hogy

 • miként ítéli meg a fizetésre kötelezett vevő fizetőképességét (bonitását),
 • mennyi idő telik el a faktorációs esemény (az ügylet megkötése, vagyis a vételár megelőlegezése) és a vételárnak a faktorhoz való tényleges beérkezése között,
 • milyen szállítói áruféleségre, miféle szolgáltatásra vonatkozik a faktorálandó számla,
 • mekkora a faktor által igénybe vett, a faktorációs tranzakció finanszírozására fordított pénzügyi forrás biztosításának az ára,
 • mekkora a faktor közterheinek (nem utolsósorban a faktorcégekre is kirótt banki különadónak) a faktorációs ügyletet terhelő összege.

Megjegyzés

Klasszikus – és a másodfajú – számlafaktoráció esetében az engedményező (eladó) kötelezettségét az engedményezési szerződésben meg lehet határozni

 • visszterhes módon, amikor az engedményező meghatározott időintervallumon belül korlátlanul felel a kötelezett (adós) maradéktalan teljesítéséért (ennek biztosítéka lehet például az adós vagy az engedményező tulajdonában álló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, az engedményező által a faktorcég részére biztosított bankgarancia, készfizető kezesség);
 • csak és kizárólag a faktorcég kockázatára, amely esetben az engedményező abból a feltevésből indul ki, hogy a kibocsátott számla maradéktalanul behajtható (a faktorációs díj ilyenkor – a faktorcég korlátlan felelőssége okán – magasabb, mint visszterhes ügyletek esetében).

Követelés eladható az előtt is, hogy a szállító, szolgáltató kibocsátotta volna a számlát. Ebben a faktoringváltozatban a szállító, szolgáltató teljesítését előfinanszírozó faktorcég

 • az engedményes meghatalmazása alapján átvállalhatja a számlák kibocsátását és célba juttatását;
 • erre szóló megbízás esetén egy számlába (gyűjtőszámlába) vonhatja össze több szolgáltató (alvállalkozó) számláját is.

Bár ebben a konstrukcióban a számlát a faktorcég bocsátja ki, a teljesítés (szállítás, szolgáltatás) továbbra is az engedményező kötelezettsége!

Megjegyzés
Másodfajú – és a klasszikus – számlafaktoráció esetében az engedményező (eladó) kötelezettségét az engedményezési szerződésben meg lehet határozni

 • visszterhes módon, amikor az engedményező meghatározott időintervallumon belül korlátlanul felel a kötelezett (adós) maradéktalan teljesítéséért (ennek biztosítéka lehet például az adós vagy az engedményező tulajdonában álló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, az engedményező által a faktorcég részére biztosított bankgarancia, készfizető kezesség);
 • csak és kizárólag a faktorcég kockázatára, amely esetben az engedményező abból a feltevésből indul ki, hogy a kibocsátott számla maradéktalanul behajtható (a faktorációs díj ilyenkor – a faktorcég korlátlan felelőssége okán – magasabb, mint visszterhes ügyletek esetében).

Ilyen pénzügyi tranzakciók keretében többnyire problémás hitelkövetelések cserélnek gazdát és az engedményezők mindenekelőtt bankok vagy hitelintézetek, közműszolgáltatók, de a faktorcégek egymás között is bonyolítanak ilyen ügyleteket. A követelések árát elsődlegesen a követelések státusa határozza meg, azok biztosítottsága (fedezeti kondíciói), valamint a behajtásokkal kapcsolatos jogi intézkedések előrehaladottsága (jogerős fizetési meghagyások, jogerős végrehajtási eljárások, felszámolási eljárások stb.).

A minősített követelések faktorációja nagyon magas kockázatú tevékenység, hiszen a 90 napon túli késedelembe esett fogyasztókkal szembeni követelések értékesítését már megelőzte többszöri sikertelen felszólítás vagy aktív behajtási szakasz is. Az ilyen típusú követelések árát ezért az ingatlanpiac helyzete, a faktorációs üzletágban működő tőke ára és lekötöttsége, valamint az érintett piaci versenykörülmények határozzák meg.

Érdek az engedményező szemszögéből: A követelések behajtása nem ritkán hosszadalmas és költséges folyamat. Az engedményezési szerződés megkötésekor a követeléskezelés eredményessége sem kiszámítható. Az engedményező ezért szabadulni igyekszik költségtől, kockázattól, likviditási gondoktól, tehát a követelés árát az illető követelés státusának, a fedezettség minőségének és mértékének és likviditási szükségletének megfelelően határozza meg. Az engedményező zártkörű tender keretében, elektronikus értékesítési eljárásban vagy egyedileg értékesítheti a követeléseit. Az engedményezők a szerződött és kiemelt partnereiket előnyben részesíthetik.

Érdek az adós szemszögéből: Az adós általában jobb feltételekkel állapodhat meg egy faktorcéggel, mint például egy bankkal, szállítóval, felszámolóbiztossal vagy végrehajtóval. Ennek keretében az adósnak lehetősége van adósságának reorganizálására, átütemezésére vagy diszkontálására is.

A sörissza embereknek van egy – földi halandók által megcáfolhatatlan – mondásuk: „Az nem lehet, hogy valami nem sörnyitó!” Ehhez hasonlatosan a faktorcégeknek is van egy – ortodox vagy unortodox közgazdaságtani okoskodással ugyancsak nem támadható – mondásuk: „Az nem lehet, hogy faktoráció ne lenne nyitja bármely pénzügyi és gazdasági válságnak!”

 

BIZONYÍTÉKUL NÉHÁNY PÉLDA

Felszámolás alatt áll a cég – mint a legrosszabb eset. Ilyenkor csak faktorcégnek van esélye a felszámolási eljárásba bejelentkezett hitelezőkkel megállapodni, vagyis a felszámolási eljárásba bevitt követelésüket diszkontált értéken kivásárolni.

 • Ha sikerül az összes követeléshez hozzájutni, és a felszámolási költségek is rendezhetőek, a cég – mintha mi sem történt volna – folytathatja tevékenységét.
 • Ha csak a követelések egy részét sikerül kivásárolni – elsősorban a „b” kategóriás hitelezők követeléseit –, akkor megmenthető lehet a cégvagyon.
 • Ha csak a kisebb követeléssel rendelkező hitelezők felé fennálló tartozásokat sikerülne megvásárolni, még ebben az esetben is nagyobb az esély a számottevőbb követeléssel rendelkező hitelezőkkel való megegyezésre.

Végrehajtási eljárás alá vonták a cég, a vállalkozó, a magánszemély vagyonát.

Végrehajtási eljárások esetén faktorcégnek lehet reális esélye arra, hogy megegyezzen a végrehajtást kérőkkel, hogy azok követeléseit diszkontált értéken kivásárolja.

Tartós vagy pillanatnyi fizetésképtelenség, felhalmozódott szállítói, szolgáltatói tartozások esetén is csak faktorcég juthat diszkontált értéken a fizetésképtelen vállalkozással szembeni szállítói, szolgáltatói követelések birtokába. Ezzel a vállalkozás időt nyer, a szállító pedig „idő előtt” a pénzéhez jut.

Az adós fizetési válságával szembesülő kereskedelmi bankok is szívesebben tárgyalnak faktorcéggel, akitől azonnal megkapják a követelés eladási árát.

Vagyonlikvidálási szándék esetén, amikor több hitelező várja egyetlen vagyontárgy értékesítésétől követelésének legalább részbeni megtérülését, minden érintett félnek hasznos lehet egy faktorcég mediációja (közvetítése, közreműködése). Nem ritka, hogy ebben az esetben még az adósnak is megmarad valamennyi pénze a vagyonlikvidálás eredményeként.

Mindezek figyelembevételével válságmenedzseléshez, mediációhoz, reorganizációhoz egyaránt legcélszerűbb faktorcég szolgáltatásait igénybe venni.

Akinek kínáljuk

Társaságunk – jogfolytonos működésének csaknem 30 esztendeje során – folyamatosan fejlesztette követeléskezelési know-how-ját és az ezzel kapcsolatos infrastruktúrapotenciálját. Így képesek és készek vagyunk nagy tömegű – százezres tételszámú – követeléscsomagok digitális átvételére, szakszerű kezelésére és elszámolására.
Ezek birtokában a közműszolgáltatók számára az alábbi – garanciákkal és referenciákkal alátámasztott – együttműködési formákat ajánlhatjuk:

 1. Folyamatos vásárlási szándék érvényesítése azokon a nyilvánosan (árverési felületeken) vagy zártkörűen meghirdetett tendereiken, amelyeket minősített – lejárt fizetési határidejű és/vagy rosszul teljesítő – követeléseik értékesítésére írnak ki.
 2. Faktorációval vegyes követeléskezelési konstrukció, amikor is a közműszolgáltató az egyszerű követelésértékesítés esetében érvényesíthető piaci árnál nagyobb árbevételt érhet el – nem rögtön ugyan, de legfeljebb éven belül. A konstrukció lényege a hard behajtási eljárások költségeinek közös (osztott) finanszírozása, miközben a tényleges követeléskezelési kockázatot kizárólagosan Társaságunk viseli.
 3. Teljes körű követeléskezelés (kvázi workout tevékenység) végzése divizionálisan (cégen belül) vagy megbízásos módon, amikoris a megegyezett kezelési futamidő és/vagy teljesítési volumen elérését követően Társaságunk a megegyezett áron átveszi a kezelt csomagban még meglévő, de kritikusan teljesítő követeléseket.

A konstrukciókat az egyes közműszolgáltatókra szabva részletesen bemutatjuk, ismertetjük, ha a közműszolgáltató azt előzetes konzultációt – üzleti felmérést – követően kéri.

Ez alapján a közműszolgáltató velünk a neki legjobbat választhatja!

Magyarországon 1993-ban kezdődött az akkor még állami tulajdonú kereskedelmi bankok konszolidációja, majd a privatizációjuk. A Faktor-Ring Zrt. – kezdetben jogelőd cégei révén – ez idő óta partnere az azóta privatizált kereskedelmi bankoknak (is).

A Faktor-Ring Zrt. az elmúlt több mint húsz évben egyetlen alkalommal sem szegett meg olyan általa aláírt szerződést, amelyet a partner bankokkal megkötött, akkor sem, ha az ügylet számára utólag kedvezőtlenül alakult. Minden alkalommal határidőre és maradéktalanul teljesítette a fizetési- és az egyéb szerződéses feltételeket.

A Faktor-Ring Zrt. a lakossági és az úgynevezett vállalati követelésértékesítési piac aktív résztvevője. Rendszeresen vesz részt a zárt körben meghirdetett, valamint az online követelésértékesítési tendereken, legyenek azok úgynevezett lineáris vagy vaklicites elektronikus tenderek.

A Faktor-Ring Zrt. ellen még sohasem indított semmiféle eljárást sem a pénzintézeti felügyeleti hatóság (ma az MNB, korábban a PSZÁF). A cég tevékenysége prudens, a jogszabályi követelményeknek mindenben megfelelő, és az adósok irányában is ügyfélbarát.

Társaságunk kellő tőkeerővel várja meghívásukat a követelésértékesítési tendereikre.

Egyedi és testreszabott megoldásokat kínálunk a társasházak számára, melyek révén megoldhatók a közösköltség-hátralékok okozta problémáik, hiszen

 • 100%-ban magunkra vállaljuk a pénzbeni kiadásokat;
 • profi ügykezelésünkre garancia
  • szakmai múltunk,
  • az alkalmazott know-how és
  • korszerű infrastruktúránk is;
 • megszabadítjuk ügyfeleinket az összezördülésektől az adósokkal, a konfliktusoktól a hivatalos eljárásokban;
 • azzal is a társasházat segítjük, amikor
  • alternatív adósságkiegyenlítéseket ajánlva menekülési lehetőségeket kínálunk a hátralékosoknak és
  • átfogó tájékoztatást kapnak tőlünk a lépéseinkről.

Ha a követelésdoktor kezeli, nem kell aggódnia a társasházi hátralékok miatt!

Ők a klasszikus számlafaktoráció aktív kezdeményezői, akik ez által akarják biztosítani likviditási potenciáljukat. A likviditásuk stabilizálásához a számlafaktorációval kívánják biztosítani a cégükben a szükséges pénzáramlást (cash-flow). Természetesen a számlakövetelésüket a lehető legmagasabb árfolyamon kívánják engedményezni, ám tudomásul kell venniük a faktorcég működésével, adózásával és elvárt haszonkulcsával kapcsolatos tényezőket is. Mindezeken túl a követelésfaktoráció árát a futamidő is jelentősen befolyásolhatja.

Gyakorta keresik fel társaságunkat olyan adósok, akik a hitelük mögé állított hitelfedezeti biztosítékot (a legtöbb esetben saját lakóingatlanukat) eladnák, ezáltal szabadulva – elsétálva – az adósságszolgálati terhek alól, illetve az értékesítés vételárából megmaradó összegből szeretnének új egzisztenciát építeni. Ezen ügyfeleinknek az esetek döntő többségében segíteni tudunk: mozgósítani tudjuk személyes kapcsolatainkat, ki tudjuk használni presztízsünket és piaci pozícióinkat. Az egyedi ügyletekre jól kidolgozott és bejáratott know-how-val rendelkezünk.

Ahhoz, hogy társaságunk tanácsadási tevékenysége valós eredményt hozhasson ügyfeleinknek, elkerülhetetlen a kezelendő probléma kielemzése. Ehhez szükségünk van az ügylet valamennyi dokumentumára.

Az ügyfél alábbi szolgáltatásainak közül választhat:

 • egyszeri tanácsadás (50.000 Ft/óra);
 • üzleti- és faktorációs tranzakciók indítása megbízási szerződés megkötését követően – az ügyfél hibájából meghiúsult projekt esetén 300.000–500.000 Ft közreműködési és szakértői költséget számítunk fel;
 • mediációs és „bizalmi kéz” típusú megbízásos ügyletek indítása és sikeres ügyintézése;
 • válságmenedzselés faktorációs technikával.

Társaságunk – indokolt, illetve speciális esetekben – a tanácsadáson túl tőkével is segítheti ügyfeleit. Ehhez a problémák és a vállalkozások teljes átvilágítására van szükségünk.

Akivel megoldjuk

Végrehajtók

A Faktor-Ring Zrt. a tevékenysége megkezdése óta kapcsolatba került a Magyarországon működő önálló bírósági végrehajtók már csaknem mindegyikével. Velük a nexusa lojális, csak a legritkább esetben kerül sor végrehajtási kifogás benyújtására. Az árverési licitek során a Faktor-Ring Zrt. a követelésének a beszámításával tesz ajánlatot, következésképpen általában az övé a nyerő ajánlat.

Felszámolók

A Faktor-Ring Zrt. vállalati követelések megvásárlása során kerül kapcsolatba felszámolócégekkel, illetve felszámolóbiztosokkal. Ennek okán a felszámolókkal szemben minden esetben eminens módon képviseli a saját vagy megbízói érdekeit – figyelembe véve azonban a felszámolói érdekeket is. Ebből adódón a Faktor-Ring Zrt. felszámoláskor arra törekszik, hogy az érdekeltek között közös megegyezést hozzon létre.

Akinek tanítjuk

A faktorációs tevékenység eredményes művelése széleskörű ismereteket követel meg a közgazdaságtan, a jog (különös tekintettel a Hpt., a Cstv. és a Vht. szakterületeire), a banküzem, a kommunikáció, illetve a társadalom-lélektan és a szociológia tudományágak tárgykörében. A Faktor-Ring Zrt. munkatársai felkészült és gyakorlattal rendelkező jogászok, közgazdák, társadalomtudósok.

A felsőoktatási intézmények egyike sem képez azonban olyan komplex ismeretekkel felvértezett hallgatókat, akik mindezen tudás és gyakorlat birtokában piacképesen elhelyezkedhetnének a bankszakmában, a felszámolók és végrehajtók közegében, avagy a faktorációs üzletágban. Következésképpen ezekben az üzletágakban hiányoznak problémákat értő, megértő és kezelni is tudó munkatársak.

A Faktor-Ring Zrt. munkatársai felsőoktatási gyakorlattal is rendelkező szakemberek, akik vállalkoznak speciális kollégiumok vezetésére. A szóban forgó ismeretek átadása a diploma előtt álló hallgatók körében lehet hasznos, népszerű és piacképes.

A témával kapcsolatos tanfolyamokat az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében is felvállaljuk, amennyiben legalább tíz hallgató jelentkezik a kurzusra.

Legyen a partnerünk!

Vonzza Önt a követeléskezelési üzleti közeg?

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) lehetőséget nyújt arra, hogy a tárgyi és személyi feltételeknek megfelelő vállalkozások egy faktorcég gesztorsága alatt követeléskezelési tevékenységet végezzenek. Amennyiben érdekelné Önt egy ilyen irányú, jövedelmező vállalkozási tevékenység végzése, illetve a működéshez szükséges infrastruktúra megteremtését célzó üzleti befektetés, vegye fel a kapcsolatot társaságunkkal. A szükséges feltételek megléte esetén minden segítséget és tájékoztatást megadunk leendő partnerünk részére (ad abszurdum biztosítjuk a székhelyet és a szükséges infrastruktúrát is).

Mit kell tudni a kiemelt közvetítőről?

A kiemelt függő közvetítői státus megadása a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti engedélyéhez kötött. Ennek érdekében megkötjük cégükkel azt a keretszerződést, amit az egyéb dokumentumokkal együtt benyújtunk engedélyezésre az MNB részére. Az engedély megadását követően felkészítjük partnerünk munkatársait a know-how-nk szerinti munkavégzésre (ez egy tanfolyam elvégzését jelenti), majd a követeléskezelő munkatársak részére átadjuk a kezelendő követelésállományt.
Az engedélyezett kiemelt függő közvetítő kaució ellenében kapja meg kezelésre a portfóliót. Ennek fejében a gesztor (jelen esetben a Faktor-Ring Zrt.) által kezelésre átadott követelések, követeléscsomagok nettó eredményének nagyobbik hányadára igényt tarthat.

Szerződött kiemelt közvetítőink

VCE Capital Kft.

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 16.
Telefonszám: 06-30-659-9675
E-mail: vcecapitalkft@gmail.com
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10441789-49020041
Adószám: 14552328-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-909054
Képviselő: Palotás Edit Rózsa ügyvezető
MNB-határozatszám: H-EN-I-203/2015
MNB-azonosító: 14552328

Konto Factor Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 99/B, 3/22.
Telefonszám: +36-30-961-1709
E-mail: topfaktor@gmail.com
Adószám: 25166107-1-42
Cégjegyzékszám: 01-09-203638
Bankszámlaszám: K&H Bank 10401048-50526774-82761008
Képviselő: Pintér Csaba ügyvezető
MNB-azonosító: 25166107

Solventis Követeléskezelő Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Milleneumi utca 11.
Telefonszám_ +36-20-910-1103
E-mail: solventis@solventis.hu
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12023101-01569151-00100005
Adószám: 14690824-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-019231
Képviselő: Ruip Zsófia ügyvezető
MNB-azonosító: 14690824

A Telenor- vagy Vodafone-tartozások megfizetése

A Telenor, illetve a Vodafone által Társaságunknak, a Faktor-Ring Zrt.-nek átadott, vagyis ránk engedményezett követelések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk e követelések kötelezettjeit, vagyis az engedményezés révén a mi adósainkká vált korábbi Telenor-, illetve Vodafone-adósokat.

Társaságunk a ránk engedményezett követelések kezelésével a Vitári Ügyvédi Irodát bízta meg. Ennek következtében az adósainkat nem Társaságunk, hanem a Vitári Ügyvédi Iroda keresi meg és ő nyújt tájékoztatást nekik a tartozásuk aktuális állásáról, a fizetési könnyítésekről, a következő eljárási lépésekről. A Vitári Ügyvédi Iroda kezeli az esetleges panaszokat is, amelyeket tehát neki kell benyújtani, nem pedig a Telenornak, illetve a Vodafone-nak, de nem is Társaságunknak. Önkéntes fizetés hiányában a Vitári Ügyvédi Iroda képviseli Társaságunkat a követelés érvényesítése iránti peres és nemperes eljárásokban is.

A követeléskezeléssel kapcsolatos tudnivalókról részletesen a Amit kínálunk / Fontos tudni a faktorációról… cím alatt olvashatnak, ahol megtudhatják azt is, milyen fázisai lehetségesek a tartozás kiegyenlítésének, illetve hogy nemfizetés esetén milyen újabb költségek rakódhatnak a Telenortól, illetve Vodafone-tól átvett követelésekre.

 

Telenor- vagy Vodafone-hátralék kapcsán a Vitári Ügyvédi Irodánál érdeklődjön,

mobilon: +36 20 910 1103, +36 20 398 3116

telefonon: +361 303 8015

e-mailben: telenor@vitari.hu, vodafone@vitari.hu

honlapon: www.solventis.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tekintettel a koronavírus terjedése okozta vészhelyzetre, Társaságunk, összhangban a kormány és az illetékes szervek javaslataival, korlátozó intézkedésekkel kénytelen óvni munkatársait – és Önöket.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy

Társaságunk és függő kiemelt közvetítőink székhelyén a személyes ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel!

Ez azt is jelenti, hogy a székhelyeinken elérhető pénztárakban – bizonytalan ideig – nincs lehetőség személyes készpénzbefizetésre!
Aktuális tartozásaikat kizárólag a bankszámláinkra történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (sárgacsekken) fizethetik meg.

 

Kérjük, munkatársaink elérésére, ügyeik intézésére használják elektronikus elérhetőségeinket:

email: faktor-ring@topfaktor.hu

telefon: +36-70-636-3993, +36-30-868-1996, +36-30-505-0686

fax: +36-1-267-9373

 

A panaszkezelésre rendelkezésre álló lehetőségeink változatlanul elérhetőek.
Társaságunk bízik abban, hogy jelen állapot kedvezően változik és a korábban élő körülmények között állhatunk Ügyfeleink szolgálatára.

 

Szíves megértésüket és mindenkitől a kormány által előírt szabályok betartását kérve,
maradok tisztelettel:

Merth László

elnök-vezérigazgató, Faktor-Ring Zrt.

A honlap megfelelő működése érdekében cookie-kat (sütiket, azaz kisméretű szöveges adatfájlokat) helyezünk el az Ön számítógépén.

 

A sütikről a honlapon itt olvashat, az európai uniós közös szabályokat itt találja.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatot személyesen, telefonon, postai levélben és emailen vehet fel cégünkkel.

Székhely: Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

Levélcím: 1447 Budapest, Pf.: 503.

Telefon: +36-1-267–9372, +36-1-269–6495

Panaszvonal: +36-1-269-6494

Telefax: +36-1-267-9373

Emailek:

Meggyorsítja az ügyintézést, ha a levele tárgyához illő emailcímet választja!

Általános kérdések: info@topfaktor.hu

Ügyfélkapcsolat: kliens@topfaktor.hu

Partnerkapcsolat: partner@topfaktor.hu

Általános panasz: panasz@topfaktor.hu

Devizapanasz: devizapanasz@topfaktor.hu