A bizalmi megoldás

Az ügyfélbarát követeléskezelés folyamata

Ügyfeleink problémáit minden esetben lényegre törően és empatikusan tárjuk fel, legyenek azok megbízók vagy adósok. Az adósok számára az egzisztenciális helyzetüknek legmegfelelőbb egyezségeket ajánljuk, amelyek keretében adósságszolgálati terheiket tervezhetően viselni tudják. (Társaságunk már évek óta „bevezette” a „magáncsőd” intézményét.)

A Faktor-Ring Zrt. az üzleti és a banktitok védelmét szem előtt tartva képviseli az ügyfeleket harmadik személlyel szemben. Működésünk prudens (céltudatos, szakszerű, megbízható, független, átlátható), ügykezelésünk interaktív (személyes kontaktus minden ügyféllel), kommunikációnk közérthető.

Ügyfeleink egyöntetű megelégedésére végezzük tevékenységeinket, ezért például előírásosan honlapunkon is fórumot teremtünk ügyfeleinknek, partnereinknek, hogy ha mégis szükségesnek látnák, panasszal élhessenek. Ha mégsem ezt az utat választanák, akkor munkaidőben a laplábban látható telefonszámokon jelentkezhetnek be, vagy levélben.

Természetesen a deviza-, deviza alapú és forinthitelek elszámolásának intézésére előírt nyomtatványok, űrlapok is ügyfeleink rendelkezésére állnak.

Panaszkezelés

Az aktuális panaszkezelési szabályzat teljes szövege ide kattintva olvasható a honlapon, kifüggesztett printváltozata munkaidőben a titkárságon elérhető.

A Faktor-Ring Zrt. panaszkezelési szabályzatának célja azon jogszerű keretek meghatározása, amelyek alapján kölcsönös érdekek figyelembevételével rendezhetők lehetnek a társaság és az ügyfél közös ügyletét érintően a társaság eljárásával kapcsolatos kifogások.

Panasznak az ügyfél kifogása minősül, amelyet a Zrt.-vel szemben annak a kettejük közötti ügylettel kapcsolatos tevékenysége vagy mulasztása miatt emel a szerződési szándék érvényesítése vagy a szerződés teljesülését érintő jogvita rendezésével összefüggően a szerződés

 • kötését megelőzően,
 • megkötése után a szerződés fennállása alatt,
 • megszűnésekor, illetve azt követően.

A panaszos a kifogást emelő ügyfél.

Fogyasztói (minősített) panaszosnak számít a kifogást emelő ügyfél, ha természetes személy, és önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

Szóbeli panaszt a Zrt. ügyintézési időben fogad. Szóbelinek minősül az interaktív (azonnali reakcióra alkalmas) elektronikus kommunikációt is.

Írásbeli panaszt a Zrt. a továbbítás technikai módjától függő formában és időben fogad.

Az írásba foglalt panasz

 • átadható személyesen vagy más (például küldönc, futár) által az 1072 Budapest, Dob u. 56–58. címen,
 • küldhető postán
  • az 1072 Budapest, Dob u. 56–58. címre,
  • az 1447 Budapest, Pf.: 503. levélcímre;
 • elektronikus levélben (e-mailben)
  • az általános panasz lehetőleg a panasz@topfaktor.hu címre,
  • a hitelezési elszámolással kapcsolatos panasz lehetőleg a devizapanasz@topfaktor.hu címre.

Az írásbeli panasz benyújtható

 • a panaszkezelési szabályzat mellékletét képező, munkaidőben a titkárságon kérhető formanyomtatványon, vagy
 • bármilyen formában, amiből kiderül legalább a formanyomtatványnak megfelelő tartalom.

A panasz a fogadását követő munkanapon minősül beérkezettnek.

Az ügyfél panaszügyében eljárhat a meghatalmazottja (képviselője, megbízottja) is.

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panaszt az adott ügyben általában elvárhatóan kell kivizsgálni, lehetőleg az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével. Általában elvárható az, ami életszerűen szokásosnak tekinthető időben vagy módon megtehető.

 

Tájékoztatás a panasz kivizsgálásáról

A panaszt az adott ügyben általában elvárhatóan kell kivizsgálni, lehetőleg az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével. Általában elvárható az, ami életszerűen szokásosnak tekinthető időben vagy módon megtehető.

A panasz kivizsgálásáról szóló tájékoztatás részletesen kitér a panasz

 • teljes körű kivizsgálásának eredményére,
 • rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre,
 • elutasítása esetén az elutasítás indokára.

A panasz kivizsgálásának eredményéről adott tájékoztatásnak része a döntés pontos, közérthető és egyértelmű indoklása, amely indoklás tartalmazza a panasszal kapcsolatos, annak tárgyától függően létező

 • szerződési feltétel, szabályzat szövegét,
 • elszámolásra való hivatkozást,
 • korábbi tájékoztatást.

A Zrt. tájékoztatja panaszos ügyfelét arról, hogy a panaszban foglaltak

 • mely részével fordulhat a békéltető testülethez vagy bírósághoz,
 • mely részével a pénzügyi felügyelethez.

A Faktor-Ring Zrt. panaszkezelési szabályzata az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról szóló 66/2021. MNB-rendelet, a pénzügyi szervezetek panaszkezeléséről szóló 16/2021. MNB-ajánlás, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény előírásaira tekintettel készült.

Devizahitelezési elszámolás

Hitelezési elszámolási panasznak a Faktor-Ring Zrt. panaszkezelési szabályzata szerinti kifogás minősül, speciálisan a hitelezési elszámolásokkal érintett ügyletekre vonatkozóan.

A hitelezési elszámolási panasz benyújtására a Zrt. általános panaszbenyújtási szabályai érvényesek, azzal az eltéréssel, hogy e panaszkörben külön panaszűrlapot is előír a Magyar Nemzeti Bank, amely itt online beküldhető vagy innen az MNB honlapján elérhető, illetve a Faktor-Ringnél rendelkezésre álló változata innen pdf-ben letölthető. Panasz azonban bármilyen módon tehető, személyesen, telefonon és nemkülönben a devizapanasz@topfaktor.hu e-mailcímen.

Az elszámolási panasz kezelése

Az elszámolási panaszkezelési szabályozás részleteivel munkaidőben a titkárság szolgál.

A hitelezési elszámolásokkal kapcsolatos űrlapok az alábbi linkekről érhetők el.

 

 • A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapjáról letölthető mintanyomtatványok

A nyomtatványgyűjtemény az MNB-panaszlapon Formanyomtatványok cím alatt található, néhány esetleg hasznos űrlap elérését itt külön is megadjuk.

 

 • A Faktor-Ringnél rendelkezésre álló űrlapok

Az űrlapok pdf formátumban tölthetők le.

 • Adatváltozást bejelentő nyomtatvány, onlineváltozat – űrlap letöltése, 58KB pdf
 • Igazolás az engedményezett követelés érvényesítéséről, onlineváltozat – pdf letöltése, 61KB pdf
 • Igénybejelentő követeléskezelő vállalkozás számára, onlineváltozat – pdf letöltése, 68KB pdf
 • Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez, onlineváltozat – pdf letöltése, 82KB pdf
 • Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó követelésekről, onlineváltozat – pdf letöltése, 67KB pdf
 • Elszámolási panaszbejelentő, onlineváltozat – pdf letöltése, 82KB pdf

A hitelezési elszámolások előírásait külön jogszabályok tartalmazzák, a fontosabbak
• a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. MNB-rendelet,
• a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény,
• a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztatónak az a célja, hogy rögzítse a Faktor-Ring Zrt. (a továbbiakban: Társaság) adatvédelmi és adatkezelési elveit, adatvédelmi és adatkezelési politikáját – amelyeket a Társaság mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el –, és ezek révén tájékoztassa az érintetteket a Társasághoz került személyes adataik társasági kezelésének alapjairól. A Társaság adatkezelésének teljes szabályrendszerét az adatkezelési szabályzat tartalmazza, amely a honlapon innen elérhető, illetve a Társaság titkársága kérésre személyesen betekintésre átadja vagy e-mailen megküldi.

A Társaság a tevékenysége során birtokába jutott vagy általa rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-én kelt európai parlamenti és a tanácsi (EU) 2016/679. rendelet (általános adatvédelmi rendelet, EGT-vonatkozású szöveg) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2018. május 25-ét követően az alábbiak szerint kezeli.

 

Adatkezelő: Faktor-Ring Pénzügyi és Tanácsadó Zrt.

Székhelye: 1071 Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

 

A Társaságunk kezelésébe került adatokhoz a Társaság erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá, például az ügyek vállalásáról, a munkavállalók alkalmazásáról való döntésben részt vevő munkatársak, illetve szükség esetén a társasági vezető testületek tagjai.

Az adatkezelés jellemzői az egyes adatkezelések körében

Céghonlap-látogatás

A honlapot ügyfélként vagy érdeklődőként látogatók

Ügyfélszolgálat

A potenciális vagy meglévő ügyfelek: a Társaság látó, illetve érdekkörébe kerülő ügyletek, ügyek közvetlen és közvetett érintettjei

Munkaügyek

A Társaság alkalmazottai

Céghonlap-látogatás

A honlap használata során megadott személyes azonosító adatok: név, cégnév, telefon, lak-, székhely-, illetve levél-, e-mailcím, továbbá személyhez kötődő ügyleti és ügyinformációk, illetve technikai információk, mint például az IP-cím, továbbá a honlaplátogató böngészője által rögzített adatok (cookie)

Ügyfélszolgálat

Az ügyfél és az ügylet természetétől függő személyazonosító adatok: telefonszám, e-mailcím, illetve az ügyfél által megadott egyedi ügyleti adatok

Munkaügyek

A Társaság alkalmazottainak személyes és munkavégzési azonosításra alkalmas adatai

Céghonlap-látogatás

Az érintett – a honlaplátogató vagy a Társaságnak honlaplevelet író ügyfél – hozzájárulása

Ügyfélszolgálat

Első kapcsolatfelvétel esetén az érintett hozzájárulása, egyébként szerződés teljesítése, esetenként az érintett eseti hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése (például felügyeleti adatkérés teljesítése, pénzmosásgyanú-jelentési kötelezettség)

Munkaügyek

Az első kapcsolatfelvétel esetén az érintett hozzájárulása, egyébként (munka)szerződés teljesítése, esetenként az érintett eseti hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése (például felügyeleti adatkérés teljesítése)

Céghonlap-látogatás

A Társaságnak szánt ügyfél-információk fogadása, illetve a honlap technikai üzemeltetése

Ügyfélszolgálat

Ügyfélmegkeresések megválaszolása, ügyleti információ kérése-adása, iratbetekintés, adatbirtokosi jogok érvényesítése

Munkaügyek

Munkaügyi információ felvétele, kiadása, iratbetekintés, adatbirtokosi jogok érvényesítése

Céghonlap-látogatás

Ügylettel kapcsolatos adatok esetében az ügylettől függő – általában az indulásától a lezárásáig tartó – időtartam, webtechnikai adatok esetében a szerveroldalon azonnali törlés, egyébként a használt böngészőtől függő időtartam

Ügyfélszolgálat

Ügylettel kapcsolatos adatok esetében az ügylettől függő – általában az indulásától a lezárásáig tartó – időtartam, telefonos hangfelvétel esetén ügyleti szükségleten kívül 5 év

Munkaügyek

A munkaviszony tartalmától függő, például szerződésben rögzített vagy a jogorvoslatokat jogszabály szerint lehetővé tévő időtartam

Az adatkezelés során Társaságunk külső közreműködőket is igénybe vesz.

Társaságunk informatikai felelőse gondoskodik arról, hogy a Társaságunk számítógépes nyilvántartási rendszere – az ebben érintett gépek és programok összessége – zavartalanul üzemeljen, ami azt jelenti, hogy a beérkezett adatokat nem kezeli, hanem arról gondoskodik, hogy az adatok informatikai szempontból biztonságosan, az előírt struktúrában legyenek tárolva, és a munkatársak kezelhessék ezeket az adatokat – vagyis azokat a törvényes módokon felhasználhassák, ideértve, hogy módosíthassák, törölhessék, szükség esetén az adatbirtokosnak megfelelő formában kiadhassák.
Társaságunk elkülönített nyilvántartását kezelő program gazdája gondoskodik arról, hogy az adatok a megfelelő formában és szerkezetben tárolhatók legyenek, a programot alkalmassá teszi a változó igényekhez – ezenközben a Társaságunk által tárolt és kezelt személyes adatokat nem kezeli.

Adatbiztonság és adatjog a Társaságnál

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

Társaságunk a papíron és elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat az irattárban, illetve saját szerverein tárolja.

Társaságunk adatkezelőkkel üzletszerűen együttműködik, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy a partner is gondoskodik az adatkezelési garanciák betartásáról, aminek a feltételeit a külső partnerekkel kötött szerződésben is rögzíti.

A Társaság az adatkezelési és az adatkezeléssel összefüggő – például informatikai – szabályzataiban előírt intézkedések révén gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – egyebek között – a jogosulatlan hozzáféréstől.

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Bármely érintett írásban tájékoztatást kérhet a Faktor-Ring Zrt.-hez címezve,

 • hogy a Társaság
  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig
  • kezelte, illetve
  • kezeli-e még a személyes adatait;
 • továbbá, hogy
  • a Társaságnál vagy azon kívül ki, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz férhetett hozzá,
  • a Társaság kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintettek ezeken felül kérhetik a Társaságtól, hogy az jól értelmezhető – átlátható – formában adja át nekik az általa tárolt személyes adataikat. A kérelmet a Társaság legfeljebb 30 napon belül megküldi az érintett kérelemben megadott elérhetőségére (postai vagy emailcímre).

 • Helyesbítéshez való jog

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát. A Társaság a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog (az elfeledtetés joga)

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az törölje a személyes adatait. A törlési kérelem csak abban az esetben utasítható el, ha

 • a Társaságot jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi,
 •  az adat szerződés teljesítéséhez vagy a Társaság érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges.

Ha az adat törölhető, akkor a Társaság indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül törli a törölni kért adatot, mindenhonnan, és a törlésről ott is gondoskodik, ahová az adatot esetleg továbbította.
A kérés nem teljesítéséről vagy a teljesítés mikéntjéről a Társaság a kérelmezőt az az által megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármely érintett írásban kérheti a Társaságtól, hogy az korlátozza az adatai kezelését. Korlátozás esetén a Társaság csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelésekre kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt vagy közérdekből történhet.

Adat korlátozása akkor kérhető, ha az érintett

 • úgy gondolja, az adata nem pontos,
 • feltételezi, hogy adatát a Társaság jogellenesen kezeli, de mégsem szeretné töröltetni az adatot,

jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt kéri az adatkezelést, de a Társaságnak már nincs szüksége a szóban forgó adatra.

Ha a kérelem jogszerű, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és a korlátozást ott is érvényesíti, ahová esetleg az adatot továbbította.
A kérés nem teljesítéséről vagy teljesítés mikéntjéről a Társaság a kérelmezőt az az által megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.

 • A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatot a Társaság az érintett hozzájárulása keretében kezeli, az érintett bármikor értesítheti írásban a Társaságot, hogy visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a szóban forgó adat visszavonás előtti kezelésének a jogszerűségét.
A Társaság a visszavonási nyilatkozat beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett adatot, és erről a nyilatkozót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • Jogorvoslat

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság nem jogszabályszerűen kezelte az adatát,

 • írásban kezdeményezheti a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének az eljárását,
 • a szerinte jogszerűtlen eljárásról vagy arról, hogy annak közvetlen veszélye fennáll, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
 • bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében alapesetben Társaságunk titkárságával kell felvenni a személyes kapcsolatot.

Társaságunk weboldala látogatói adatainak felelős kezelője a Faktor-Ring Zrt.

A látogatók Társaságunk által kezelésbe vett személyes adatai, vagyis a látogató személyével kapcsolatba hozható adatok a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok, amelyek automatikusan képződnek Társaságunk netes rendszerében.
A látogató a honlapon keresztül személyesen nem tud kapcsolatba lépni Társaságunkkal, dokumentumot sem tud feltölteni – e célokra a Kapcsolat menüpont alatti lehetőségek állnak honlaplátogatóink rendelkezésre.
Társaságunk a honlapján keresztül tudomására jutott adatokat – törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személy számára, ilyen kivételek például a hatósági adatkérések.
Társaságunk a weboldal üzemeltetéséhez és a látogatók említett technikai adatainak kezeléséhez nem vesz igénybe külső szervezetet (adatfeldolgozót).

A honlapok adatforgalma

A sütik – cookiek vagy kukik – kisméretű fájlok (adatsorok), amelyeket a weboldalt megjelenítő program hoz létre egy honlap megnyitásakor a látogató számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb webeszközén. A cookiet a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a honlaplátogató által használt webes böngésző minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a webszervernek, így az mintegy felismeri a honlaplátogatót – valójában nem őt, hanem az általa használt eszközt –, és megjegyzi a beállításait, például a felhasználói preferenciákat.

A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

A felhasználó adatait nem a cookie, hanem a látogatott honlap szervere tárolja. Ezek az adatok a szerveren titkosítottak (társasági gyakorlatunkat lásd a Honlapunk és a kukik cím alatt)

Az úgynevezett munkamenetsütik nélkülözhetetlenek a navigáláshoz a weboldalon, például az egyik oldalról a másikra való eljutáshoz. Ezek a sütik tárolják az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat is, és nem gyűjtenek a honlaplátogatóról olyan információkat, amelyekkel őt azonosítani lehetne, vagy amelyeket marketingcélra fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, honlapunk látogatója milyen más honlapokon járt. Honlapunk bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárul.

Az úgynevezett funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a látogató milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik a korábbi felhasználói döntéseit, idetartozik például felhasználónév, a jelszó, a régió, az, hogy a honlaplátogató eszköze bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, ilyen adat továbbá a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében végrehajtott felhasználói változtatás. Ezek a sütik nem követik nyomon a honlapunk látogatójának más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használhatók marketingcélra sem.

A sütikről és a működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon lehet olvasni. A böngészők beállításaiban általában megtekinthető, hogy milyen sütik aktívak a böngészésre használt számítógépen, azok együtt vagy egyesével törölhetők, illetve egy adott oldal vagy egyszerre az összes weboldal sütijei letilthatók. Az összes süti törlésekor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek. (Köztük például az is, ha a felhasználó korábban engedélyezte a sütik használatát – ugyanis ahhoz is egyfajta sütit kell használni –, vagyis a honlap következő megnyitásakor vagy frissítésekor újra meg kell adni az engedélyt.)

A böngészők sütibeállításainak módosításáról részletesen a http://www.aboutcookies.org/ vagy a http://www.cookiecentral.com/faq/ honlapoldalakon lehet olvasni.

A topfaktor.hu-látogatók szerverünkön titkosított adatait Társaságunk nem használja fel semmilyen célra.

Társaságunk honlapján nem használunk hirdetési célú sütiket (amelyek segítségével célzott hirdetések lennének megjeleníthetők az oldal látogatói számára), úgynevezett remarketinget sem alkalmazunk (ami révén a látogatónk Társaságunktól származó Google-displayhirdetéseket láthatna, ha gmailfiókjába belépve keresné fel honlapunkat), és nem működtetünk a látogatók honlaphasználatát feltérképező analitikai eszközöket sem.

Harmadik féllel honlapunk nincs ismert és szándékolt kapcsolatban, így

 • honlapunkon nincsenek úgynevezett közösségi gombok (facebook, twitter, pinterest stb.), amelyek lehetővé tennék látogatóink számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott tartalmat, oldalt vagy magát a honlapot, ennek következtében e tőlünk független közösségi médiumok nem gyűjthetnek adatot arról, hogy látogatónk a neten, ezen belül a mi honlapunkon, illetve honlapoldalunkon milyen böngészési tevékenységet folytat;
 • a honlapunkon megjelenített tartalmak között nincsenek olyanok sem, amelyek külső webes szolgáltatások révén jelennének meg nálunk, így a közösségi oldalakhoz hasonlóan ez esetben sem áll fenn a veszély, hogy mások, vagyis külső domének adatokat gyűjtenének arról, hogy látogatónk miként használja a honlapunkat.

Társaságunk ügyfélszolgálat keretében is kezel személyes adatokat, elsősorban a telefonos ügyfélszolgálat keretében. Ez esetben a rendszer – miután erről a hívó felet tájékoztatta – rögzíti a hívó telefonszámát, illetve a beszélgetést. A felvételekről a hívó fél másolatot kérhet Társaságunk titkárságán. Társaságunk e beszélgetéseket 5 évig tárolja, majd visszaállíthatatlanul törli.
Az ügyfélszolgálat keretében benyújtott kérelmek, panaszok, vagy – például iratbetekintési – kérelmek esetében az ezen iratokban szereplő személyes adatokat Társaságunk az iratokhoz kapcsolódó eljárásokra érvényes szabályok szerint kezeli.

Szabályzatok

A Faktor-Ring Zrt. (a továbbiakban: Társaság) aktuális panaszkezelési szabályzata ide kattintva a honlapon is elérhető, illetve munkaidőben a titkársági hirdetőfalon is megtekinthető.
Az aktuális adatkezelési szabályzat ide kattintva a honlapon is elérhető, illetve munkaidőben kérésre a titkárság személyesen betekintésre átadja, illetve emailen továbbítja.
A Társaság főbb adatkezelési elveit, szabályait összefoglaló Adatkezelési tájékoztató ugyanebben az oldalban ezen a címen elérhető.
Ügyfeleink a titkárságon kérhetik, hogy személyesen betekinthessenek az őket érintő egyéb szabályzatokba is.

A Telenor- vagy Vodafone-tartozások megfizetése

A Telenor, illetve a Vodafone által Társaságunknak, a Faktor-Ring Zrt.-nek átadott, vagyis ránk engedményezett követelések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk e követelések kötelezettjeit, vagyis az engedményezés révén a mi adósainkká vált korábbi Telenor-, illetve Vodafone-adósokat.

Társaságunk a ránk engedményezett követelések kezelésével a Vitári Ügyvédi Irodát bízta meg. Ennek következtében az adósainkat nem Társaságunk, hanem a Vitári Ügyvédi Iroda keresi meg és ő nyújt tájékoztatást nekik a tartozásuk aktuális állásáról, a fizetési könnyítésekről, a következő eljárási lépésekről. A Vitári Ügyvédi Iroda kezeli az esetleges panaszokat is, amelyeket tehát neki kell benyújtani, nem pedig a Telenornak, illetve a Vodafone-nak, de nem is Társaságunknak. Önkéntes fizetés hiányában a Vitári Ügyvédi Iroda képviseli Társaságunkat a követelés érvényesítése iránti peres és nemperes eljárásokban is.

A követeléskezeléssel kapcsolatos tudnivalókról részletesen a Amit kínálunk / Fontos tudni a faktorációról… cím alatt olvashatnak, ahol megtudhatják azt is, milyen fázisai lehetségesek a tartozás kiegyenlítésének, illetve hogy nemfizetés esetén milyen újabb költségek rakódhatnak a Telenortól, illetve Vodafone-tól átvett követelésekre.

 

Telenor- vagy Vodafone-hátralék kapcsán a Vitári Ügyvédi Irodánál érdeklődjön,

mobilon: +36 20 910 1103, +36 20 398 3116

telefonon: +361 303 8015

e-mailben: telenor@vitari.hu, vodafone@vitari.hu

honlapon: www.solventis.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tekintettel a koronavírus terjedése okozta vészhelyzetre, Társaságunk, összhangban a kormány és az illetékes szervek javaslataival, korlátozó intézkedésekkel kénytelen óvni munkatársait – és Önöket.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy

Társaságunk és függő kiemelt közvetítőink székhelyén a személyes ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel!

Ez azt is jelenti, hogy a székhelyeinken elérhető pénztárakban – bizonytalan ideig – nincs lehetőség személyes készpénzbefizetésre!
Aktuális tartozásaikat kizárólag a bankszámláinkra történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (sárgacsekken) fizethetik meg.

 

Kérjük, munkatársaink elérésére, ügyeik intézésére használják elektronikus elérhetőségeinket:

email: faktor-ring@topfaktor.hu

telefon: +36-70-636-3993, +36-30-868-1996, +36-30-505-0686

fax: +36-1-267-9373

 

A panaszkezelésre rendelkezésre álló lehetőségeink változatlanul elérhetőek.
Társaságunk bízik abban, hogy jelen állapot kedvezően változik és a korábban élő körülmények között állhatunk Ügyfeleink szolgálatára.

 

Szíves megértésüket és mindenkitől a kormány által előírt szabályok betartását kérve,
maradok tisztelettel:

Merth László

elnök-vezérigazgató, Faktor-Ring Zrt.

Devizahiteles MNB-nyomtatványok

A honlap megfelelő működése érdekében cookie-kat (sütiket, azaz kisméretű szöveges adatfájlokat) helyezünk el az Ön számítógépén.

 

A sütikről a honlapon itt olvashat, az európai uniós közös szabályokat itt találja.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatot személyesen, telefonon, postai levélben és emailen vehet fel cégünkkel.

Székhely: Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

Levélcím: 1447 Budapest, Pf.: 503.

Telefon: +36-1-267–9372, +36-1-269–6495

Panaszvonal: +36-1-269-6494

Telefax: +36-1-267-9373

Emailek:

Meggyorsítja az ügyintézést, ha a levele tárgyához illő emailcímet választja!

Általános kérdések: info@topfaktor.hu

Ügyfélkapcsolat: kliens@topfaktor.hu

Partnerkapcsolat: partner@topfaktor.hu

Általános panasz: panasz@topfaktor.hu

Devizapanasz: devizapanasz@topfaktor.hu